Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

16-12-2013

Staatssecretaris van Rijn gaat, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens wordt in deze brief een reactie gegeven op een opiniestuk van NRC Handelsblad 20 november 2013 over voortgang in de aanpak van kindermishandeling.

Inhoud

  1. Uitgebreid wordt ingegaan op een zevental punten uit het opinieartikel in de NRC van mevrouw De Ruiter en de heer Öry. Daarbij gaat het ondermeer om inzet professionals voor letselonderzoek bij kindermishandeling en seksueel misbruik, niet verhoren van kinderen door de politie, verhoor van de ouders, rol AMK en Raad van de Kinderbescherming bij "waarheidsvinding", ontbreken van veiligheidsplan zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen, privacywetgeving en professionals en ontbreken van actie na een calamiteit.
  2. Over de derde "Monitor Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik"
  3. Bij de bespreking van de uitvoering van het programma ‘Aanpak geweld in huiselijke kring' komt aan bod: Regiovisies, de monitor in- door- en uitstroom vrouwenopvang, project kwaliteit vrouwen-opvang, het Landelijk congres huiselijk geweld en kindermis-handeling (gehouden op 18 november 2013), het nieuw verdeelmodel decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (met grote herverdeeleffecten), de opvang specifieke groepen (slachtoffers van o.m. menshandel, eergerelateerd geweld, loverboys, stalking, extreme bedreigingen)
  4. Plan van aanpak ‘Aandacht voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen’
  5. Bij de behandeling van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ wordt ingegaan op: de voorlichtingscampagne ouderenmishandeling, de verwijsindex voor ouderen en het onderzoek naar aard en omvang van ouderenmishandeling
  6. De Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen ofwel NODO procedure: evaluatieonderzoek, beslissing vervolg NODO-procedure
  7. Voortgang implementatie aanbevelingen commissie Samson: Implementatie Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg, verkenningen multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en Financiële regelingen voor slachtoffers
  8. Gerichte daderaanpak: Recidivemonitor factsheet ‘Recidive na huiselijk geweld, financiering "Stop It Now" (anonieme hulp aan mensen met pedofiele gevoelens)

pdf bestandKamerbrief over voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties 16 december 2013. (pdf, 424 Kb) (via rijksoverheid.nl)