Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wet tegengaan huwelijksdwang

06-10-2015

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de huwelijksvrijheid vergroten door huwelijksdwang verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken.
Het wordt daarbij eenvoudiger onder dwang gesloten huwelijken nietig te verklaren en er komt een verbod op kinderhuwelijken (< 18 jaar).
externe linkVoortgang behandeling Dossiernummer: 33488
externe linkOverzicht alle documenten behorende bij het dossier 33488

Actuele ontwikkelingen

Op 25 maart 2014 is externe lineen gewijzigd voorstel van wet ingediend.

In maart 2014 is een amendement op het wetsvoorstel ingediend (Rebel en Van Oosten). Met een bepaling waarin een evaluatie wordt voorgeschreven na vier jaar dat deze wetswijziging in werking is getreden. Het doel van de evaluatie is om na te gaan of de wetswijziging daadwerkelijk en effectief heeft bijgedragen aan het tegengaan van huwelijksdwang.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 13 juli 2015 de externe linkmemorie van antwoord ontvangen en bespreekt op 8 september 2015 de nadere procedure.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2015 als hamerstuk afgedaan. De wet treedt op 5 december 2015 in werking.

Inhoud Wet

De huidige mogelijkheid dat minderjarigen onder bepaalde voorwaarden in Nederland in het huwelijk kunnen treden wordt afgeschaft. Om een huwelijk te mogen sluiten moeten allebei de aanstaande echtgenoten voortaan meerderjarig zijn. Een in het buitenland rechtsgeldig gesloten huwelijk van een minderjarige kan nu in Nederland worden erkend. Dat zal straks alleen nog mogelijk zijn als de echtgenoten op het moment dat zij in Nederland erkenning van hun huwelijk vragen de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Het sluiten van een polygaam huwelijk in Nederland is onder de huidige wetgeving verboden. In het buitenland gesloten polygame huwelijken kunnen soms wel in Nederland worden erkend. Erkenning van een polygaam huwelijk betekent overigens niet dat er in Nederland voor meerdere echtgenotes een verblijfsvergunning kan worden afgegeven. Maximaal één echtgenote kan een verblijfsvergunning krijgen. Die mogelijkheid van erkenning van in het buitenland gesloten polygame huwelijken wordt verder beperkt. Als een vreemdeling na aanvraag van een vergunning tot verblijf een polygaam huwelijk in het buitenland sluit, zal dat niet worden erkend als hij zich in Nederland vestigt. Ook vormt dat huwelijk geen grond voor toelating van de huwelijkspartner. Heeft de vreemdeling zich eenmaal in Nederland gevestigd dan moet hij zich aan de Nederlandse wetten en regels houden. Mocht hij na verloop van tijd naar het buitenland reizen om daar een polygaam huwelijk te sluiten, dan wordt dat dus niet erkend.

Verder wil het kabinet bloedverwantschap in de derde of vierde graad in de zijlijn als huwelijksbeletsel in de wet opnemen, omdat bij deze zogeheten neef/nichthuwelijken vaker sprake kan zijn van dwang. Als blijkt dat geen sprake is van dwang kan het huwelijk wel gesloten worden.

Bijhorende officiële documenten

externe linkOverzicht alle documenten behorende bij het dossier 33488

pdf bestandVerslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet (33488 Nr. 5). Vastgesteld 12 februari 2013. (pdf, 97 Kb) (via rijksoverheid.nl)
12 februari 2013. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.

pdf bestandWetsvoorstel Huwelijksdwang (pdf, 20Kb)(via rijksoverheid.nl)
Kamerstuk: Voorstel van wet (10-11-2011) Veiligheid en Justitie
Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang) (Dossier 33488 nr. 5)

pdf bestandMemorie van Toelichting Huwelijksdwang (pdf, 77 Kb) (via rijksoverheid.nl)
Kamerstuk: Memorie van Toelichting (10-11-2011) Veiligheid en Justitie
Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

De aanbieding van de wet ging vergezeld van met het aanbieden van tal van adviezen:

 • Advies Raad voor de rechtspraak
 • Advies Nederlandse vereniging voor Burgerzaken
 • Advies Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Advies van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
 • Advies Commissie voor het internationaal privaatrecht
 • Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 • Advies Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
 • Advies Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 • Advies College van Procureurs-Generaal
 • Advies Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
 • Reactie Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 • Aanvullend advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 • Aanvullend advies Raad voor de rechtspraak
 • Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

(zie overzicht documenten)