Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

14-05-2013

Dit wetsvoorstel strekt tot verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. (Dossiernummer:32840)

Het wetsvoorstel treedt op 1 juli 2013 in werking. (Zie externe linkBesluit 14 mei 2013)

Behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer

05-03-2013: De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2013 als hamerstuk afgedaan.
26-02-2013: pdf bestandEindverslag van de vast commissie voor Veiligheid een Justitie van de eerste kamer. Vastgesteld 26 februari 2013 (pdf, 50 Kb) (via eerstekamer.nl)
18-02-2013 pdf bestandMemorie van antwoord. Minister en staatssecretaris Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ontvangen 15 februari 2013. Kamerstuk 32840 nr. C (pdf, 86 Kb) (via officielebekendmakingen.nl)

20-12-2012 pdf bestandVoorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie.(Vastgesteld 128-12-2012) (pdf, 65 Kb; via officielebekendmakingen.nl)

Behandeling wetsvoorstel in de Tweede Kamer

08-11-2012 pdf bestandHandelingen Tweede Kamer: Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht.... (pdf, Kb; via officielebekendmakingen.nl)

Tweede nota van wijziging

09-10-2012 pdf bestandTweede nota van wijziging van dit wetsvoorstel (pdf, 480 Kb; via rijksoverheid.nl) en de begeleidende pdf bestandbrief (pdf, 80 Kb; via rijksoverheid.nl) van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Nota naar aanleiding van het verslag

20 februari 2012. 32840 nr. 6
De minister van Veiligheid en Justitie verduidelijkt het wetsvoorstel op een aantal punten en gaat in op een aantal aspecten met betrekking tot preventie en handhaving.
pdf bestandNota naar aanleiding van het verslag (Reactie minister Veiligheid en Justitie op verslag) (pdf, 105 Kb)

Nota van wijziging

20 februari 2012. 32840 nr. 7
Met een verlenging van de verjaringstermijn voor alle vormen van dwang gepleegd tegen minderjarigen.
pdf bestandNota van wijziging (pdf, 45 Kb)

Advies Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

1 februari 2012. Advies over het conceptwetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang.
De ACVZ constateert onder meer dat in het conceptwetsvoorstel de onderbouwing van het vermoeden van dwang bij deze bloedverwantschappen onvoldoende is, dat het om geringe tot zeer geringe aantallen en de voorgestelde regeling haar daarom disproportioneel voorkomt.
pdf bestandVolledige tekst van het advies Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) (pdf, 132 KB, via ACVZ).

Adviezien van maatschappelijke organisaties en adciescollege's

In de periode december 2011 tot februari zijn er adviezen en reacties ontvangen van:

 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 • College van Procureurs-Generaal
 • Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling (MOVISIE)
 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
 • Raad voor de rechtspraak
 • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
 • Nederlandse vereniging voor Burgerzaken (NVVB)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
 • Commissie voor het internationaal privaatrecht
 • Instituut voor Multiculturele Vraagstukken
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

externe linkRaadpleeg officiƫlebekendmakingen.nl voor de inhoud van deze adviezen op dit wetsvoorstel van verschillende organisatie

Verslag vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel

18 november 2011. 32840 nr. 5
De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.(TK 32840 nr. 5)
pdf bestandVerslag vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel (18 november 2011) (pdf, 75 Kb)

Wetsvoorstel

21 juni 2011

Uit de Memorie van Toelichting

Een belangrijke verworvenheid in onze rechtsstaat is de vrijheid van het individu om zelf zijn of haar huwelijkspartner te kiezen. Die vrije keuze is een in de wet verankerd recht. Ook in internationale mensenrechtenverdragen wordt dat recht beschermd. Huwelijksdwang verdraagt zich dan ook niet met de Nederlandse en internationale rechtsorde. Het is een vorm van geweld die een krachtige bestrijding behoeft.
Volledige tekst uit de Staatscourant van 21 juli 2011 (Nr. 13124):

 • Wijziging van teksten en artikelen uit Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering
 • Memorie van Toelichting op de wet
 • Advies van de Raad van State
 • Reactie op Advies Raad van State door de minister van Veiligheid en Justitie

pdf bestandPublicatie wetsvoorstel in Staatscourant nr. 13124 (pdf, 1,5 MB)