Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Website VWS:

externe linkMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nieuwsbrief VWS

externe linkNieuwsbrief
(juli 2010 - april 2014)

Linkedin

externe linkWet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Campagne materiaal VWS

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Basismodel

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten, zoals huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen, zijn verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval deze 5 stappen:

• Stap 1: In kaart brengen van signalen.
• Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling), of een deskundige op het gebied van letselduiding.
• Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
• Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
• Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

externe linkDownload hier het basismodel van de meldcode

Banner Invoering Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Branchegerichte meldcodes

 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht in 2012 met behulp van een digitale vragenlijst in de hele zorgsector of zorgorganisaties en zorgmedewerkers een meldcode voor kindermishandeling en/of huiselijk geweld hadden die voor hun sector geldt. Ook werd gekeken of de randvoorwaarden geregeld zijn die moeten borgen dat de meldcode op de juiste wijze toegepast en geïmplementeerd blijft. externe linkMeer informatie en een overzicht van geïnventariseerde meldcodes
 • Verpleegkundigen en verzorgenden: De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld. Op de site van externe linkV&VN meer informatie, ook over bijscholingsaanbod (voor toegang tot de documenten is inloggen verplicht).
 • Uitgaande van het basismodel heeft JSO (Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling) voor verschillende doelgroepen een branchegerichte meldcode ontwikkeld. De meldcodes zijn in concept. Vanaf het moment dat de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht werd (1 juli 2013), worden de concept meldcodes aan de definitieve wettelijke kaders getoetst. Op dit moment zijn de eerste standaardmeldcodes gereed: voor kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen) en het basisonderwijs.
 • Handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling GG&GD Utrecht: Jeugdgezondheidszorg
  Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers: a. (Para-)medisch assistent, Voorlichter Eigen Taal en Cultuur, b. Weerbaarheidtrainer, Logopedist, c. Arts/Verpleegkundige, Wijkpedagoog, Thuis begeleid(st)er, VIdeo Hometrainer, Jeugdadvies team: maatschappelijk werker, arts, orthopedagoog
  externe linkZie beschrijvingen op (testsite) Handelingsprotocol bij kindermishandeling
 • Handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling GG&GD Utrecht: Onderwijs
  Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers: a.Concierge, b. Leerkracht c. Directeur, School Maatschappelijk Werk, IB-er
  externe linkZie beschrijvingen op de website Handelingsprotocol bij kindermishandeling
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor de branche kinderopvang.
  De MO-groep Kinderopvang (nu: Sociaal Werk Nederland) heeft eind december 2011 een cd-rom verstuurd aan haar leden met daarop de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor de branche kinderopvang, inclusief een handleiding en een aantal templates voor eigen gebruik binnen de eigen organisatie.
  Zie voor de documenten en toelichting: externe linkWebsite Sociaal Werk Nederland. De externe linkBrancheorganisatie Kinderopvang heeft in juli 2013 een nieuwe versie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.
 • KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de bijbehorende stappenplannen.
  Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de bijbehorende stappenplannen kindermishandeling en volwassenengeweld helpen bij het maken van deze afwegingen. De code helpt ook om af te wegen wanneer een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.
  Zie voor de documenten en toelichting: externe linkWebsite KNMG
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft een Meldcode Dierenmishandeling opgesteld. Daarin wordt ook het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld uitgelegd. Download de pdf bestandMeldcode Dierenmishandeling (pdf, 1,03 MB).

Totstandkoming meldcode

Overzicht en documenten rond de totstandkoming van deze wet, de behandeling in Tweede en Eerste Kamer

Competenties

MOVISIE en VWS hebben op basis van de visie van werkgevers, beroepsverenigingen en brancheorganisaties op wat professionals moeten kunnen en kennen als het gaat om signaleren en bespreekbaar maken van geweld competenties beschreven.