Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Internationaal beleid

Mondiaal

Veel staten hebben zich gecommitteerd alle vormen van geweld tegen vrouwen en gewoontes en tradities die schadelijk zijn voor vrouwen, dan wel geweld in stand houden, te bestrijden. Op mondiaal niveau is hiervoor het VN Vrouwenverdrag relevant. Het Vrouwenverdrag bevat vergaande verplichtingen voor staten om discriminatie in de wet uit te bannen, gelijkheid in de praktijk te garanderen, en de oorzaken van discriminatie van vrouwen uit te bannen. Hoewel het recht op lichamelijke integriteit als zodanig niet in dit Verdrag voorkomt, heeft CEDAW (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), het comité dat toeziet op de naleving van het Verdrag, uitgemaakt dat de problematiek van geweld tegen vrouwen wel degelijk binnen zijn mandaat valt, omdat het gaat om een vorm van discriminatie van vrouwen in de zin van artikel 1 van het Verdrag. Volgens het CEDAW speelt het uitbannen van traditionele opvattingen en stereotypen een cruciale rol.
Op mondiaal niveau is verder ook de Verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen van belang. Hierin staat met zoveel woorden dat staten alle vormen van geweld dienen te veroordelen en geen enkele gewoonte, traditie of religieuze overweging zouden moeten inroepen om te ontsnappen aan hun verplichtingen.

externe linkMeer lezen: Boerefijn, I., Mensenrechten van vrouwen en schadelijke praktijken
Hierin stelt Boerefijn tevens dat het juridische bindende karakter van het Vrouwenverdrag op zich weinig helpt tegen eremoorden omdat die vaak ‘cultureel ingebed zijn’.

Er wordt binnen de VN sinds 2006 gewerkt aan een database om per land de aard en omvang van geweld tegen vrouwen en de (wetgevende) maatregelen die als doel hebben om geweld tegen vrouwen te bestrijden in kaart te brengen: naar de database. Het Vrouwenverdrag en andere VN-documenten zijn te vinden op de website van DAW (UN Division for the Advancement of Women)

Verder lezen
externe linkWorking towards the elimination of crimes against women and girls committed in the name of honour. UN General Assembly Resolution, 2004

Europese Unie

Het Europees Parlement speelt een voortrekkersrol bij het aan de kaak stellen van wat genoemd wordt schadelijke traditionele praktijken, zoals eergerelateerd geweld, eerwraak, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking. Het Europees Parlement doet een beroep op de lidstaten om dit beginsel vorm te geven in nationale wetten en beleid.

Uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 9 juni 2009 waarin het Hof oordeelde dat de Turkse autoriteiten niet genoeg hebben gedaan om een vrouw en haar moeder te beschermen kan worden afgeleid dat het Hof van mening is dat Europese overheden verregaande verplichtingen hebben vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld en eerwraak. De dader die de vrouwen jarenlang mishandelde en in 2002 zijn schoonmoeder doodschoot verklaarde dat hij de moord had begaan omdat zijn eer was geschonden. Het hof heeft Turkije veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 36.500 euro aan het slachtoffer.

In het kader van de Europese Unie werken de lidstaten via het Daphne Programma aan de bestrijding van schadelijke traditionele praktijken als eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken. Alle producten en projecten die in het kader van het Daphne Programma zijn uitgevoerd zijn te vinden via de externe linkDaphne toolkit

Nederland heeft onder meer geparticipeerd in het Daphne project getiteld Honour based violence - Honour killings, forced or early marriages. Het voornaamste doel was het traceren en beschrijven van good practices bij de aanpak van eergerelateerd geweld, en het verspreiden van de kennis en ervaring die hierin is opgedaan. Dit is gebeurd via conferenties, trainingen en publicaties. Informatie en documenten zijn te vinden in de Daphne toolkit.

Verder lezen

pdf bestandReligion, culture and the politicization of honour-related violence. A critical analysis of media and policy debates in Western Europe and North America (pdf, 509 Kb) (via unrisd.org). A.C. Kortewegi and G. Yurdakulii, concept 2010
Vergelijkend onderzoek van de Universiteit van Toronto in opdracht van UNRISD naar de aanpak van eergeweld in Nederland, Groot-Brittannië en Canada.
externe linkEergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije. WODC, 2007
externe linkEer, identiteit en moord. Een vergelijkend onderzoek naar 'eer' en 'eerwraak' onder Turken in Nederland, Duitsland en Turkije. E. Gezik, 2002.

Een aantal non-gouvermentele organisaties startte internationale campagnes tegen eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld: