Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Landelijk beleid

In het Nederlandse overheidsbeleid voor de aanpak van eergerelateerd geweld ligt de focus de preventie en het stoppen van (dreigend) eergerelateerd geweld. Van 2006 - 2010 is binnen het interdepartementale programma Eergerelateerd Geweld beleid ontwikkeld. Na de beëindiging van het programma maakt de aanpak van eergerelateerd geweld onderdeel uit van de gezamenlijke rijksbrede aanpak ‘geweld in huiselijke kring’.

Binnen het interdepartementale programma Eergerelateerd Geweld is beleid ontwikkeld op de volgende speerpunten:

 • Maatschappelijke preventie van eerkwesties.
  In het Meerjaren Kaderprogramma Minderheden ‘Aan de goede kant van de eer’ www.eervol.com wordt door koepels van migranten- en vluchtelingenorganisaties gewerkt aan weerbaarheid en (zelf)redzaamheid van potentiele risicogroepen, en het bespreekbaar maken van eergeweld in de migrantengemeenschappen. logo programma aan de goede kant van de eerIn tien gemeenten wordt door overheidsinstanties samen met (lokale) zelforganisaties van migranten en vluchtelingen gewerkt aan een lokale preventieve aanpak van eergerelateerd geweld. In een aantal gemeenten wordt daarbij specifiek aandacht gegeven aan de preventie op scholen, in aansluiting op pilots binnen een tweetal ROC’s.
 • Bescherming en opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld door m.n. de (vrouwen)opvang, jeugdzorg en hulpverlening.
  Met deskundigheidsbevordering en professionalisering binnen de vrouwenopvang en jeugdzorg is de basis gelegd voor de bescherming en opvang van deze specifieke categorie slachtoffers in een extra veilige setting. In pilots binnen de opvang is een methodiek voor de opvang en behandeling voor minderjarige vrouwelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld en voor de opvang van mannelijke slachtoffers ontwikkeld. rapportages pilots zijn te vinden op de website van de opvang Voor de opvang en andere hulpverleners is de Handreiking eergerelateerd geweld [www.eergerelateerdgeweld.info] ontwikkeld.
 • Strafrechtelijke aanpak van (plegers van) eergerelateerd geweld.
  Met deskundigheidsbevordering binnen politie, openbaar ministerie en zittende magistratuur en met ondersteuning vanuit het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld is de opsporing en vervolging van eergerelateerd geweld versterkt. Belangrijk voor de aanpak zijn de Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het openbaar ministerie en de landelijke methode van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd geweld. Voor de politie is informatie over deze methode op Politiekennisnet beschikbaar. Belangrijk instrument voor een goede informatievergaring en dossiervorming door politie en andere organisaties die met mogelijke eerkwesties worden geconfronteerd, is de checklist EGG.
 • De bestuurlijke aanpak op lokaal niveau
  Bestaat uit een integrale aanpak van eerkwesties waarin - onder regie van de gemeente – ketenpartners en zelforganisaties samen werken aan de preventie, signalering en afhandeling van eerkwesties, op basis van een gedegen inzicht in de lokale maatschappelijke problematiek. In het programma Eergerelateerd Geweld heeft ook de problematiek van huwelijksdwang aandacht gekregen

Voortgangsrapportages Programma Eergerelateerd Geweld

In de voortgangsrapportages geeft de minister verantwoording over het verloop van het Programma Eergerelateerd Geweld. 

05-07-2016Kamerbrief over de List of Issues van het CEDAW Comité

Reactie van het Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW comité naar aanleiding van de zesde rapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag.

09-09-2013Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

In deze rapportage is onderzocht op welke wijze de afgelopen jaren is samengewerkt om mensenhandel te bestrijden.

05-07-2012Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

28-01-2011Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS

In een brief aan de Tweede Kamer over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd:a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

14-12-2010Slotrapportage programma Eergerelateerd Geweld

De slotrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld aangeboden door: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Immigratie en Asiel, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

02-07-2010Vijfde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld

Vijfde voortgangsrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

27-06-2008Vierde voortgangsrapportage programma Eergerelateerd Geweld

De vierde rapportage (juni 2008) kijkt terug op de in de afgelopen twee jaren behaalde resultaten.

21-01-2008Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat investeren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

04-12-2007Derde voortgangsrapportage programma eergerelateerd geweld

04-06-2007Tweede voorgangsrapportage programma Eergerelateerd geweld

Eerste alinea