Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Lokaal beleid

De bestuurlijke aanpak op lokaal niveau bestaat uit een integrale aanpak van eerkwesties waarin - onder regie van de gemeente - ketenpartners en zelforganisaties samenwerken aan de preventie, signalering en afhandeling van eerkwesties. Gemeenten dienen de bestuurlijke regie te voeren over de aanpak van eergerelateerd geweld in hun gemeente.
Het landelijk beleid zet in op een aanpak van eergerelateerd geweld die is ingebed in bestaande beleidsvelden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals de aanpak van huiselijk geweld, de wijkaanpak, onderwijsbeleid, emancipatiebeleid en maatschappelijke opvang (prestatievelden 1,2 en 7 van de Wmo). Gemeenten kunnen de aanpak integreren in de bestaande infrastructuur en netwerken, maar partijen moeten zich blijven realiseren dat eergerelateerd geweld een specifieke aanpak vergt. Veilig Thuis kan ook voor de aanpak van eergerelateerd geweld een frontoffice vormen. Trajecten als ‘Beschermd en Weerbaar’ en de invoering van de Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunnen de rol van Veilig Thuis versterken, ook voor de aanpak van eergerelateerd geweld.

Bestuurlijke regie

Een aantal gemeenten is in het kader van het programma Eergerelateerd Geweld gestart met het ontwikkelen van een lokale aanpak van eergerelateerd geweld onder regie van de gemeente. Rotterdam heeft de afgelopen jaren een pilot gedraaid in de bestuurlijke aanpak van eergeweld, waarbij de nadruk op het ketenproces heeft gelegen. Het Kernteam Eergerelateerd Geweld publiceerde de resultaten van hun werk onder meer in een handreiking voor het signaleren en handelen bij eerkwesties, een bestuurlijk model voor een beschermingsarrangement dat aansluit bij de Wmo-taken van de gemeente en een werkboek voor het implementeren van een lokale ketenaanpak. Ketenpartners en gemeenten kunnen deze en instrumenten gebruiken in hun eigen gemeente.

Ook in Amsterdam en Almelo is onder bestuurlijke regie gestart met een aanpak van eergerelateerd geweld. In Amsterdam is een Meldpunt Eergerelateerd Geweld opgezet vanuit de toenmalige Blijfgroep/Steunpunten Huiselijk Geweld. Casuïstiek wordt besproken in het ketenoverleg eergerelateerd geweld Amsterdam (KEGA). Een stuurgroep regisseert een eenduidige werkwijze binnen lokale instellingen. Ook is veel aandacht voor signalering, hulpverlening en voorlichting aan doelgroepen. In Almelo wordt met een aantal andere gemeenten in de regio een regionale aanpak van eergerelateerd geweld ontwikkeld, waarin ketenpartners en zelforganisaties samenwerken.

Aan de goede kant van de eer: samenwerking migrantenorganisaties en instanties

Een van de doelstellingen van het Meerjaren Kaderprogramma Aan de goede kant van de eer is het verbeteren van contacten en samenwerking vanuit minderhedengemeenschappen met bij de aanpak van eergerelateerd geweld betrokken hulp- en dienstverlenende instanties. “Contact en samenwerking tussen zelforganisaties cq. gemeenschapsgroepen en instanties die een rol hebben in de aanpak kan bijdragen aan meer wederzijdse bekendheid en vertrouwen en daarmee een betere aanpak van eergerelateerd geweld.” (Brief aan de 2e kamer, …, nr 21 (pdf bestandPDF-versie) (pdf, 27 Kb) (via officielebekendmakingen.nl). Daarbij wordt nog vermeld dat wederkerigheid hierbij van belang is.

In het programma zijn met zeven gemeenten (Arnhem, Delft , Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Hengelo) afspraken gemaakt over de realisatie van een lokale preventieaanpak. Deze zeven gemeenten zijn aangevuld met eerder genoemde drie bestuurlijke pilots uit het spoor ‘Bestuur’ binnen het interdepartementale programma (Rotterdam, Amsterdam en Almelo). De tien gemeenten zorgen door lokale beleidsvorming en afspraken over samenwerking voor de borging van de aanpak op lokaal niveau. Deze samenwerking dient tot stand te komen door het vastleggen van afspraken hierover in een convenant dat door de betrokken partijen op lokaal niveau wordt ondertekend. De koepelorganisaties bereiden hun achterban in deze gemeenten voor op samenwerking en brengen deze in contact met de gemeente.

De gemeenten ontvangen, via het gemeentefonds, budget om binnen de gemeente contact en samenwerking tot stand te brengen tussen de al voorgelichte achterbanorganisaties van de koepels in de gemeente en professionele hulpinstanties die betrokken zijn bij de aanpak van eergerelateerd geweld (preventie, signalering, melding en opvolging). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regievoering op de samenwerking.

Op 30 mei 2011 is de eindevaluatie van het meerjaren kaderprogramma “Aan de goede kant van de eer” verschenen . Daarin een overzicht van de resultaten, de succesfactoren en knelpunten in de opzet en uitvoering van het kaderprogramma "Aan de goede kant van de eer".

Documenten rondom lokaal beleid