Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer weten?

Contactpersoon Movisie
Hilde BakkerBent u slachtoffer van geweld of belt u als particulier i.v.m. een slachtoffer: neem dan contact op met Veilig Thuis op: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

E-mail
hilde.bakker@movisie.nl

Telefoon
030 – 789 20 81

Eergerelateerd geweld

Landelijk organisaties

10-08-2010

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Interdepartementaal programma Eergerelateerd geweld.
Postadres: Postbus 20301, Parkstraat A-vleugel, 2500 EH Den
Haag
Bezoekadres
Parkstraat 83
Kamer A 103-104
2514 JG Den Haag
Telefoon (070) 3 61 93 29
W: externe linkwww.justitie.nl
In 2006 is het interdepartementale programma Eergerelateerd Geweld opgezet, met als coördinerend bewindspersoon de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat bij (mogelijk) eergerelateerd geweld de veiligheid van het slachtoffer de eerste zorg moet zijn. Daarnaast moet de aanpak gericht zijn op het voorkomen van eergerelateerd geweld en een optimale benutting van preventieve mogelijkheden.
Het programma Eergerelateerd geweld wil diepgang, samenhang en verbetering van de bestuurlijke regie bewerkstelligen. Concreet wil het programma ervoor zorgen dat een goede, gezamenlijke inzet van betrokken organisaties, bewustwording, deskundigheidsbevordering, ontwikkeling van interventie-instrumenten en maatwerk dienen als een fundament voor de geïntegreerde aanpak van deze vorm van geweld.
Daarbij richt het programma zich op drie, aan elkaar gekoppelde, thema’s: Maatschappelijke preventie, Bescherming en Strafrechtelijke aanpak.

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG)
Dhr. W. Timmer, (Hoofd)
Hoofdbureau van Politie Haaglanden
Burgemeester Patijnlaan 35
2585 BG Den Haag
T: 070-4243376
E: lec@haaglanden.politie.nl
Zorgt voor specialistische politiezorg, maakt een analyse van eerwraakzaken en adviseert andere korpsen. Er is een checklist ontwikkeld, waarmee mensen die aankloppen bij de politie met zaken op het gebied van eerwraak gericht ondervraagd kunnen worden.
Het LEC EGG ondersteunt landelijk de korpsen en de Unit MEP is werkzaam binnen het Politiekorps Haaglanden.

Federatie Opvang
Johan van Oldenbarneveltlaan 34-36
3818 HB Amersfoort
T: 033-461 50 29; F: 033-461 80 64
E: federatie@opvang.nl ; W: externe linkwww.opvang.nl
Belangrijkste activiteiten: De Federatie Opvang is de landelijke brancheorganisatie voor de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang.
Ondersteuning/preventie: De Federatie startte in 2004 een project Eerwraak, waarin onder meer strategieën worden ontwikkeld om eergerelateerd geweld tegen vrouwen vroegtijdig te herkennen (risicotaxatie), en om meer adequate opvang en veiligheid te kunnen bieden. De Federatie Opvang ontwikkelde samen met de politie Haaglanden en het openbaar Ministerie een convenant tot een doeltreffende aanpak voor de bescherming van slachtoffers van eergerelateerd geweld. Het doel is geprotocolleerde samenwerking op lokaal niveau tussen deze partijen.

Stichting Pharos
Postbus 13318
3507 LH Utrecht
T: 030-234 98 00; F: 030-236 45 60
E: info@pharos.nl; W: externe linkwww.pharos.nl
Kernactiviteiten: Pharos is het landelijk kenniscentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen/asielzoekers, illegalen en andere migranten. Zij geeft advies en ontwikkelt methodieken en materialen, trainingen en good practices gericht op gezondheidsbevordering van de doelgroep. Daarin werkt zij nauw samen met de doelgroep, zorgverleners, beleidsmakers en andere lokale partijen. Pharos heeft veel ervaring met voorlichting geven over en het bespreekbaar maken van complexe onderwerpen, waaronder meisjesbesnijdenis en huiselijk geweld.

FORUM - Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Postbus 201
3500 AE Utrecht
Bezoekadres:
Kanaalweg 86
3533 HG Utrecht
E informatie@forum.nl
T 030 297 43 21
W externe linkwww.forum.nl
FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.
FORUM ondersteunt de HEG netwerken in hun preventieve aanpak van eergerelateerd geweld en onderzoekt of de werkwijze van deze netwerken ook in andere gemeenten kan bijdragen aan een betere samenwerking tussen migranten- en vluchtelingenzelforganisaties met hulpinstellingen en gemeenten.

Stichting Kezban
Postbus 166
1110 AD Diemen
E: info@st-kezban.nl; W: externe linkwww.st-kezban.nl
Belangrijskte activiteiten: Stichting Kezban geeft voorlichting over huiselijk en eergerelateerd geweld. Zij wil het taboe in migrantengemeenschappen doorbreken en bewustwording creëren onder migrantenvrouwen en -mannen. In de voorlichting wordt aandacht geschonken aan de mogelijkheid voor hulpverlening. Daarnaast blijft Stichting Kezban actiegericht richting de politiek en geeft waar nodig lezingen, presentaties, presentaties, workshops en trainingen. Ondersteuning/preventie: Stichting Kezban ontwikkelde, in samenwerking met TransAct, de voorlichtingsmethodiek ‘Als ik haar was ..’, die als middel gebruikt wordt om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. De film, die in een Turkse en een Marokkaanse versie beschikbaar is, raakt thema’s die met ‘eer’ te maken hebben.

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)
Sumatrakade 1003-1005
1019 RD Amsterdam
T: 020 509 13 70
E: info@vluchtelingenorganisaties.nl; W: externe linkwww.vluchtelingenorganisaties.nl
VON is de koepel van landelijke en lokale vluchtelingenorganisaties, die, mede richting de overheid, de belangen behartigt van de achterban en activiteiten organiseert om vluchtelingen de kans te bieden zich te ontwikkelen tot volwaardige participanten in deze samenleving.
Vanaf de jaren ’80 organiseren vluchtelingenorganisaties, die onderdeel zijn van VON, projecten over eergerelateerd geweld. In de aanpak van eergerelateerd geweld maakt VON onderscheid tussen kader en doelgroep. In 2008 VON met de programmalijn Changemakers. Via deze programmalijn werden honderden vluchtelingen opgeleid tot changemakers: inspirerend leiders met lef die hun situatie en die van anderen kunnen veranderen. Samen met changemakers wil VON de mentaliteitsverandering van de doelgroep op gang brengen. Binnen het programma Aan de goede kant van de eer zijn zij ondermeer verantwoordelijk voor het opzetten van samenwerkingsvormen, lokale netwerkontwikkeling en het activeren van de eigen achterban.

Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT)
Maliebaan 13
3581 CB Utrecht
T: 030-234 36 25 / 231 32 47
E: info@iot.nl ; W: externe linkwww.iot.nl
Het IOT is een koepelorganisatie van negen federaties, die gezamenlijk ruim 300 lokale achterbanorganisaties vertegenwoordigen.
Belangrijkste activiteiten: Het IOT behartigt de belangen van Turken en maakt het Nederlandse overheidsbeleid bekend bij Turken in Nederland. Huiselijk en eergerelateerd geweld tegen vrouwen zijn aandachtspunten in het IOT-beleid.
Het IOT organiseert activiteiten gericht op het aanmoedigen van mentaliteitsverandering en weerbaarheid in de Turkse gemeenschap, zoals kadertrainingen, studiedagen voor geestelijk leidsters en imams, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten. In de pilotgemeenten van Aan de goede kant van de eer werkte het IOT mee aan het tot stand brengen van samenwerking tussen zelforganisaties met de politie, vrouwenopvang en andere organisaties. Het IOT ontwikkelde de methodiek (W)eerbaarheid in opvoeding voor andere minderhedenorganisaties die het onderwerp EGG aan de orde willen stellen. De activiteiten van het IOT rond de aanpak van eergerelateerd geweld zijn in 2011 beschreven in pdf bestandHet taboe doorbroken. Tien jaar actie tegen eergerelateerd geweld (pdf, 3,71 MB) (via iot.nl)

Tiye International
Boven Vredenburg 65
3511 CW Utrecht
T: 030-238 25 47; F: 030-238 25 47
E: tiye.int@worldonline.nl; W: externe linkwww.tiye-international.org
Belangrijkste activiteiten: Tiye International is een platform van organisaties voor
zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.
Ondersteuning/preventie: Tiye organiseerde diverse activiteiten rond het bestrijden van huiselijk geweld: steungroepen, trainingen en verschillende methodieken om het taboe te doorbreken. De leden van Tiye deden in 2004 een krachtige oproep om ook eergerelateerd geweld aan te pakken.

Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB)
Postbus 638
3500 AP Utrecht
T: 030-239 49 59; F: 030-236 45 46
E: Info@ncbnet.nl; W: externe linkwww.ncbnet.nl
Belangrijkste activiteiten: Het NCB is een onafhankelijke projectorganisatie die producten en diensten aanbiedt gericht op het verbeteren van de positie van migranten in de Nederlandse samenleving.
Ondersteuning/preventie: Enige jaren geleden organiseerde en begeleidde het NCB discussiebijeenkomsten voor Turkse mannen en vrouwen over de positie van en geweld tegen vrouwen en over eerwraak. Dit gebeurde in samenwerking met het .Inspraak Orgaan Turken.. In 2003 publiceerde het NCB een onderzoek naar eerwraak onder Turken (Erdal Gezik, 2003).

Stichting Ihsan
Luybenstraat 19
5211 BS Den Bosch
T: 073-613 92 07; F: 073-613 41 19
E: ihsan@som.net; W: externe linkwww.ihsannet.nl
Belangrijkste activiteiten: Ihsan is een Islamitisch instituut voor maatschappelijke activering. Zij wil de betrokkenheid en inzet van de islamitische gemeenschap in
Nederland bij maatschappelijke kwesties bevorderen. Ondersteuning/preventie: In 2003 startte het project .Overgave en Verzet., gericht op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Eergerelateerd geweld is sindsdien ook een thema bij Ihsan. De stichting streeft naar verbetering van de situatie van kwetsbare vrouwen en meisjes.

AL NISA
Postbus 9
3500 AA Utrecht
T: 06- 262 32 988 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 20.00 uur)
E: info@alnisa.nl; W: externe linkwww.alnisa.nl
Belangrijkste activiteiten: AL NISA, Stichting Nederlandse Moslimvrouwen, richt zich op de verbetering van de kennis over vrouwen en islam, en over de emancipatie en integratie van moslimvrouwen.
Ondersteuning/preventie: Huiselijk geweld is onderwerp van bijeenkomsten en periodieken.Eergerelateerd geweld is daar recentelijk aan toegevoegd.

Moskeevereniging Milli Görüs, Stichting Vrouwenfederatie Noord-Nederland
Zuidermolenweg 25-A
1069 CE Amsterdam
T: 020-618 31 44
E: milligorusvrouwen@hotmail.com; W: externe linkwww.mgvf.nl
Belangrijkste activiteiten: Milli Görüs is een Turkse moskeevereniging. In maart
2004, in reactie op de moord op de Turks-Nederlandse Gül, werd tijdens de
preek een tekst tegen eerwraak uitgesproken in 22 moskeeën van Milli Görüs. De
Vrouwenfederatie is een onderdeel van Milli Görüs.
Ondersteuning/preventie: Met het project .Geweld in Huis. wil de Vrouwenfederatie huiselijk geweld bespreekbaar maken en de positie van vrouwen verbeteren. Men organiseert groepsbijeenkomsten voor de achterban.

Stichting Verdwaalde Gezichten
Mondiaal Centrum Haarlem
Lange Herenvest 122
2011 BX Haarlem
E:info@verdwaaldegezichten.nl W: externe linkwww.verdwaaldegezichten.nl
T: 06-46 31 79 93
Belangrijkste activiteiten: De stichting Verdwaalde gezichten ten doel het bevorderen van maatschappelijke en politieke participatie, bewustwording, emancipatie en het stimuleren van individuele talenten bij jongeren en vrouwen; ten einde mee te werken aan het oplossen migrantenvraagstukken. Daarbij richt de stichting zich allereerst op kwetsbare vrouwen en jongeren binnen de samenleving zoals Turkse vrouwen en Marokkaanse jongeren De stichting traject op lange termijn een verandering van mentaliteit in de maatschappij te bewerkstelligen.

Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN)
Postbus 14172
3508 SG Utrecht
Bezoekadres:
Maliebaan 13
3581 CB Utrecht
T: 030-2367327; F: 030-2369118
E: info@smnnet.nl ; W: externe linkwww.smnnet.nl
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is een landelijke organisatie voor de belangenbehartiging van Marokkanen in Nederland. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in de Nederlandse multiculturele samenleving en het versterken van de eigen gemeenschap.
Het SMN heeft samen met het IOT en VON het project ‘Aan de goede kant van de eer’ geïnitieerd en uitgevoerd. Het project richt zich op het tegengaan van eergerelateerd geweld. Het SMN organiseert verschillende activiteiten rondom dit thema zoals: rondetafelgesprekken voor en met lokale Marokkaanse Nederlandse zelforganisaties; trainingen voor de dragers van het project ‘Aan de goede kant van de eer’ binnen de zelforganisaties; informatie- en voorlichtingsmateriaal voor de dragers van het project binnen de zelforganisaties. ondersteuning van lokale zelforganisaties bij het opzetten van het netwerk met de ketenpartners in de gemeenten.

HEG vrouwennetwerken
Contact via FORUM
Paul Groenestein
E p.groenestein@forum.nl
T 030 297 43 21
HEG staat voor Huiselijk en Eergerelateerd Geweld. Sedert 2005 zijn er vier HEG vrouwennetwerken opgericht in Arnhem, Deventer, Almelo en Enschede. Deze netwerken hebben de ambitie om een bijdrage te leveren aan de emancipatie van vrouwen, het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld met hun achterban en migrantenorganisaties, het streven naar verduurzaming van de aanpak van eergerelateerd geweld en het leveren van een bijdrage aan de samenwerking met de voor
hen relevante instellingen.
De HEG netwerken voeren verschillende activiteiten uit (voorlichtingsbijeenkomsten, handtekeningenacties en het geven van trainingen/workshops). Zij zijn vanaf eind 2006 ondersteund en gefaciliteerd door STO en sinds september 2010 door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Stichting Steun Remigranten (SSR)
Postbus 13073
3507 LB Utrecht
t: 06-48687086
SSR is in 1989 opgericht als initiatief van de Raad van Kerken. De SSR heeft sinds 1989 een steunpunt in Berkane in noordoost Marokko. Voor veel Nederlandse organisaties vormt het steunpunt in Berkane de toegang tot Marokko. De drie functies van SSR zijn sociaal juridische hulpverlening, ondersteunen van ngo's en een brugfunctie. SSR is de enige organisatie die ter plaatse werkzaam is en de positie van remigranten onder de aandacht brengt.