Advies Raad van State - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod).

De Raad merkt op dat het tijdelijk huisverbod niet een nieuw instrument is, maar in het strafrecht al wordt toegepast, bijvoorbeeld door de rechter-commissaris als bijzondere voorwaarde in het kader van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

De Raad adviseert om in de memorie van toelichting uitgebreider verslag te doen van de ervaringen met de uithuisplaatsingsmaatregel in Oostenrijk en Duitsland alsmede om de ervaringen in Nederland met het strafrechtelijk huisverbod te beschrijven en daarbij in het bijzonder in te gaan op de effectiviteit en handhaving.