Staatsblad 2008 484 - Besluit tot vaststelling tijdstip inwerkingtreding Wet tijdelijk huisverbod

Besluit van 18 november 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod.

De Wet tijdelijk huisverbod treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.