Huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en slachtofferrechten

Een onderzoek naar de rechtspositionele waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuisplaatsing van de (ex-)partner in Nederland, Oostenrijk en Spanje.

Groenewoud Mealha, F. (2011). Huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en slachtofferrechten: Een onderzoek naar de rechtspositionele waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuisplaatsing van de (ex-)partner in Nederland, Oostenrijk en Spanje. Amersfoort: Celsus.

Rechtspositie slachtoffers

In dit boek beschrijft mr. Felipa Groenewoud Mealha de juridische aspecten van het (ex-)partnergeweld, de mogelijkheid van uithuisplaatsing en de rechtspositie van het slachtoffer. Daarvoor onderzoekt zij wetgeving en jurisprudentie en vergelijkt de situatie in Nederland met die van Oostenrijk en Spanje. Een uithuisplaatsingsmaatregel kan strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuursrechtelijk van aard zijn en een dergelijke maatregel kan niet altijd los worden gezien van andere mogelijkheden, zoals een contactverbod. In dit boek komen deze maatregelen in hun onderling verband aan de orde.

Beschermingsplicht van de overheid

Door huiselijk geweld en uithuisplaatsingen in de drie landen te toetsen aan internationale en Europese regelgeving, beschrijft de auteur welke rechten een rechtsstelsel minimaal behoort te bevatten om de rechtspositie van het slachtoffer bij het proces over de uithuisplaatsing van de (ex-)partner te waarborgen. Het beginsel van zelfbeschikking, de beschermingsplicht van de overheid en het gelijkheidsbeginsel zijn elementen die bij een dergelijke procedure in acht moeten worden genomen.