Regioplan - Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Onderzoek naar de vragen: hoe wordt de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) ingezet, hoe is het hulpverleningstraject verlopen en is de Wth effectief in het verminderen van huiselijk geweld?

Vaan, K.B.M. de, Homburg, G.H.J., Timmermans, M. (2013). Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod. Amsterdam Regioplan.

Uitkomsten

De inzet van het huisverbod hangt samen met minder herhaling van huiselijk geweld. Als nieuw huiselijk geweld plaatsvindt, gaat het bovendien om een lager aantal incidenten vergeleken met situaties waarin geen huisverbod is opgelegd. Daarmee lijkt het huisverbod een effectief instrument in de strijd tegen huiselijk geweld.

Het effect wordt met name veroorzaakt door de zeer intensieve hulpverlening die na het opleggen van huisverbod wordt opgestart. Met name als uithuisgeplaatsten met de aangeboden hulpverleningstrajecten starten en deze voldoende doorlopen zien we een samenhang met minder nieuw huiselijk geweld. Datzelfde geldt voor de mate waarin de hulpverlening systeemgericht werkt, dat wil zeggen een goede afstemming realiseert tussen de hulp aan uithuisgeplaatste, achterblijver(s) en eventueel betrokken kinderen.

Verbeteringen

Verbetering blijft echter mogelijk: na de helft van de huisverboden vindt binnen ongeveer een jaar toch opnieuw huiselijk geweld plaats. Voor het verder terugdringen van het geweld is het nodig om meer werk te maken van de systeemgerichte aanpak, die de oorzaak van het geweld in de dynamiek tussen de betrokken zoekt en zich richt op een goede afstemming tussen de hulpverlening aan de afzonderlijke betrokkenen. Ook is het nodig dat (met name) daders sterker worden gemotiveerd om aan hulpverleningstrajecten deel te nemen.

Uit dit onderzoek is tevens naar voren gekomen dat in de eerste vier jaar sinds de inwerkingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod 11.692 huisverboden zijn opgelegd. Vaak betreft het gezinnen met kinderen: in de effectevaluatie betreft
het 70 procent van de zaken waarin een huisverbod is opgelegd, waarbij in 53 procent van deze zaken sprake is van kindermishandeling.