Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief.

Kuppens, J., Hardeman, M., & Ferwerda, H. (2018). Vastgelopen, door de ogen van de cliënt. Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief. Arnhem, Bureau Beke.

Binnen de Rotterdamse keten huiselijk geweld speelt de crisisopvang een belangrijke rol in het veilig en tijdelijk onderbrengen van slachtoffers (en hun kinderen). In 2017 dreigde de crisisopvangketen voor slachtoffers van huiselijk geweld echter dicht te slibben.

Bureau Beke voerde in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek uit naar de oorzaken hiervan en de mogelijke oplossingen.

De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:

  • Hoe ziet het proces van de crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld eruit vanaf het moment dat een cliënt zich meldt/gemeld wordt bij de toegang tot de keten tot en met de uitstroom?
  • Welke rollen en taken zijn vastgelegd en hoe functioneren die?
  • Welke knelpunten doen zich voor in deze keten, met name gericht op het proces dat een ‘cli-ent’ moet doorlopen?
  • Wat zijn de inzichten in de redenen/oorzaken van de toename van de vraag naar crisisopvang, in ieder geval ook voor de slachtoffers zonder een verblijfsstatus?
  • Welke adviezen zijn te geven over oplossingsrichtingen die eraan bijdragen dat de keten beter gaat functioneren, waardoor de ‘cliënt’ sneller en passender zorg en ondersteuning krijgt? Hierbij is het van belang de rol/taken van de gemeente én die van de partners helder te benoemen.

Het onderzoek kwam tot stand met medewerking van slachtoffers, om ook het cliëntperspectief te betrekken bij de verbetering van de crisisopvangketen.

Pilot Veilig terug naar Huis

De rapportage gaat ook in op de pilot ‘Veilig terug naar Huis’, een nieuwe werkwijze (sinds 2017) in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth). Slachtoffers en hun kinderen die vanwege geweld of de dreiging ervan naar de opvang moesten vluchten, worden geholpen om veilig terug naar huis te keren door de pleger een huisverbod op te leggen.

Het doel van de pilot is drieledig:

  1. Het bieden van veiligheid voor het slachtoffer.
  2. Juridische 'oefening' om te kijken of slachtoffers daadwerkelijk zelf om een huisverbod verzoeken.
  3. Beoordelen of de pilot daadwerkelijk kan voorkomen dat slachtoffers in de crisisopvang terechtkomen.

Voor dit onderzoek is met name het derde doel relevant. De pilot blijkt geen directe invloed te hebben gehad op de vraag naar crisisopvang.

De auteurs doen aanbevelingen ter verbetering van de in- en doorstroom en doen suggesties voor de toekomst.