Evaluatie werking Wet tegengaan huwelijksdwang

De Universiteit Maastricht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en het Verwey-Jonker Instituut doen in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang.

Het is nog mogelijk om deel te nemen aan een enquête.

Bruid en bruidegom houden elkaars handen vast.

Op 5 december 2015 trad de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking.
Deze wet beoogt gedwongen huwelijken, kinderhuwelijken en polygame huwelijken verder te beteugelen.

De minister zegde destijds toe de werking van de Wet te evalueren en de Tweede Kamer hierover te informeren binnen vier jaar na haar inwerkingtreding.

Digitale enquêtes

Er worden digitale enquêtes uitgezet onder beroepsgroepen en professionals, en er zullen interviews worden gehouden met professionals en sleutelfiguren. Om een representatief beeld te krijgen, moet de enquête zowel door professionals die niet met de wet in aanraking zijn geweest alsook door professionals die wel met de wet in aanraking zijn geweest, worden ingevuld.

Rapport

Het invullen van de enquête neemt naar verwachting maximaal 15 minuten in beslag nemen. De onderzoeksbevindingen worden verwerkt in een rapport dat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Direct de enquête invullen