Delinquent gedrag jeugd binnen de context van het geweld binnen het gezin

Internationaal onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en probleemgedrag van jongeren.

Het risico op slachtofferschap en delinquent gedrag is hoger bij kinderen die blootgesteld zijn aan geweld en mishandeling binnen het gezin. Kindermishandeling, of getuige zijn van partnergeweld, plaatst kinderen in een situatie waarin hun ouders tegelijkertijd hun bron van veiligheid en hun bron van angst zijn.

Onderzoeksvraag

Wat heeft het gewelddadige gedrag van ouders voor gevolgen voor de binding van de kinderen met de ouders, het toezicht en de controle door de ouders, wat jongeren delen met hun ouders? En hoe verhoudt zich dat tot delinquent gedrag?

Beschrijving

In dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut worden deze vragen geanalyseerd met behulp van de Internationale Self Report studie youth Delinquency (ISRD-3 studie). In de ISRD-3 studie hebben jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar (de eerste klassen van het voortgezet onderwijs) in 30 landen vragenlijsten ingevuld. Op deze wijze is er in de periode 2015 en 2016 van ongeveer 60.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs data verzameld.

Deze dataset maakt het mogelijk om na te gaan wat de relatie is tussen geweld meemaken in het gezin waar je opgroeit en allerlei probleemgedrag van jongeren zoals delinquentie, middelengebruik of spijbelgedrag. Dit maakt maakt het ook mogelijk om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen landen in hun opvattingen en houding ten opzichte van kindermishandeling en de relatie met probleemgedrag van jongeren.

Looptijd: tot 2019