Onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Handelingsgericht onderzoek van Movisie en Bureau Beke om te komen tot een concrete aanpak.

Doel van het onderzoek is om na te gaan:

  • In hoeverre er sprake is van beleid.
  • Wat de praktijk is rond signaleren, bespreekbaar maken en handelen.
  • Welke knel- en verbeterpunten er zijn voor zowel beleid als de praktijk.

Een onderdeel van het onderzoek bestaat uit een landelijke survey. Er is een vragenlijst uitgezet bij alle intramurale zorginstellingen in Nederland over ontspoorde zorg en mishandeling door professionals en vrijwilligers.

De uitkomsten van de survey moeten leiden tot aanbevelingen voor verbetering. In vier instellingen zullen pilots starten om verbeterplannen te realiseren. Deze verbeterplannen kunnen vervolgens dienen als ‘good practices’ voor andere instellingen.

Projectteam

Nico van Oosten (Movisie).
Henk Ferwerda, Manon Hardeman & Anouk Lenders (Bureau Beke).

Financiering

Ministerie van VWS, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman Van Loo.