Branchegerichte codes

Op de website Handelingsprotocol is algemene informatie te vinden over de online meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Er zijn voorbeeldprotocollen opgenomen op de volgende gebieden/van de volgende organisaties/instellingen:

 • Basisonderwijs
 • GGZ Jeugd Arkin
 • GGZ Volwassenen Arkin
 • Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ Jeugd
 • Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ Volwassenen
 • Gemeente Medewerkers
 • Jeugdgezondheidszorg JGZ
 • Kinderopvang/BSO/Peuterspeelzalen
 • Kraamzorg en Verloskunde
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
 • Speciaal Onderwijs
 • Thuiszorg
 • Voortgezet Onderwijs
 • Zorg voor mensen met een beperking

Kinderopvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft in juli 2013 een versie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang.

Dierenartsen

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft een meldcode Dierenmishandeling opgesteld. Daarin wordt ook het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld uitgelegd. Op de KNMvD-website is een dossier meldcode dierenmishandeling beschikbaar.

Jeugdgezondheidszorg

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)  besteedt aandacht aan de richtlijn kindermishandeling. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Verpleegkundigen en verzorgenden

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een eigen meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld. Op de website van V&VN vindt u meer informatie, ook over bijscholingsaanbod (voor toegang tot de documenten is inloggen verplicht).

Artsen

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen schade door kindermishandeling kunnen oplopen en voor volwassenen slachtoffers van huiselijk geweld. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een dossier kindermishandeling en huiselijk geweld en een dossier volwassenengeweld.

Download de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG website

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt in de gezondheidszorg en ook in andere sectoren of zij werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, of die meldcodes de juiste stappen bevatten en of het personeel geschoold is in het gebruik van deze meldcode.

Kijk voor algemene informatie over melden, aangifte en aanvragen op de website Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd