Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis.

Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Aanscherping vijfde stap Meldcode

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Op dit moment biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling een vereiste om melding te doen, ook als zij zelf hulp verlenen.

Afwegingskader

Per 1 januari 2019 zijn professionals die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht te werken met een afwegingskader. Het Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt deze professionals bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader. Het Basisdocument is opgesteld door Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Augeo Foundation.

Download

Juli 2018 verscheen het definitieve Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Pdf-bestand, 1 MB, via Rijksoverheid.nl).

Zie ook het Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen om te bewerkstelligen dat gevallen van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dan wel vermoedens daarvan bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld. Met de reactie van Staatssecretaris van Rijn (VWS) (15 augustus 2017, via Rijksoverheid.nl).