Rapportage over de uitvoering van het Verdrag van Istanbul

Baseline-evaluatie van de Nederlandse uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Verdrag van Istanbul).

De rapportage gaat specifiek in op de periode 2016–2017, maar waar relevant en nodig wordt teruggegrepen op voorgaande jaren of wordt vooruit verwezen naar 2018 en verder.

Het onderzoek vond plaats op basis van een vragenlijst, opgesteld door de Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (Grevio).

De rapportage is tot stand gekomen op basis van de inbreng van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een aantal gemeenten en verschillende organisaties zoals de Federatie Opvang, de Centra voor Seksueel Geweld, het landelijk netwerk Veilig Thuis, politie en het Openbaar Ministerie.