Achtergronden

De term 'scholing' is een verzamelnaam voor opleidingen, cursussen, trainingen enzovoort.

Daarbij is de (geaccrediteerde) scholing:

 • gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden die professionals nodig hebben om kwalitatief goede hulp te verlenen;
 • gericht op een bepaalde thematiek;
 • gebaseerd op een duidelijke methodiek en theoretische onderbouwing;
 • afgebakend in tijd, in de vorm van studiebelasting.

Kort gezegd gaat het om scholing die als doel heeft de deskundigheid van professionals die werken met ouders en jeugd te bevorderen.

Scholing als middel voor professionalisering

Na- en bijscholing staan niet op zichzelf. Ze zijn ingebed in een theoretisch kader rond professionalisering en vormen een onderdeel van een geheel aan professionaliseringsactiviteiten.

Loopbaanontwikkeling

De rol van na- en bijscholing in loopbaanontwikkeling
Initiele beroepsopleidingen leveren geen kant-en-klare beroepskrachten af. Het veranderende werk vraagt telkens om nieuwe kennis en vaardigheden, ook wel competenties genoemd.

Professionals die werkzaam zijn in preventie en aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben behoefte aan een loopbaanperspectief waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Het eigen maken van de juiste competenties blijft dan ook gedurende de gehele loopbaan van de beroepskracht een rol spelen. In dit kader is het van belang te weten waar en wanneer een beroepskracht competenties verwerft.

Transfer naar de werkplek

Tijdens bij- en nascholing staat overdracht van kennis en vaardigheden (competenties) centraal. Dit vindt los van de werkplek plaats. Uit allerlei onderzoek is gebleken dat vervolgens oefening en ervaring op concrete werkplekken nodig is. Nieuwe kennis competenties krijgen pas betekenis als ze worden toegepast in de praktijk.

Voorwaarden voor toepassing zijn:

 • bewustwording van eigen opvattingen en handelwijzen;
 • bereidheid om deze kritisch te bekijken;
 • aanbod van aantrekkelijke alternatieven;
 • leeractiviteiten met accent op leren van ander gedrag (dus niet alleen kennis);
 • ondersteunende condities binnen de organisatie en op de werkplek.

De volgende condities zijn hierin relevant:

 • het takenpakket is zodanig ingericht dat er tijd en gelegenheid is om te leren;
 • het werk biedt voldoende uitdaging en afwisseling en er zijn mogelijkheden voor interactie en samenwerking;
 • er zijn mogelijkheden voor reflectie, feedback, informatie en begeleiding of coaching.

Bron: Kwakman, K. (2003); Anders leren, beter werken. Lectorale rede Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.