Daling aantal veroordeelde daders huiselijk geweld

Het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld daalde in 2017 tot het laagste aantal sinds 2008. De huiselijk-geweldsrecidive bleef in die periode ongeveer gelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Uit de nieuwste recidivemeting onder daders van huiselijk geweld blijkt dat de algemene recidive onder deze daders tussen 2008 en 2017 wel licht is gedaald.

Het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld fluctueerde tussen 2008 en 2014, maar is sindsdien afgenomen van 8.248 veroordeelden in 2014 tot 6.330 veroordeelden in 2017– het laagste aantal sinds 2008.

Het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw veroordeeld is voor enig delict nam eveneens af, van 34 procent in 2008 tot 29 procent in 2017. Het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw is veroordeeld voor een huiselijk-gewelddelict daalde van 10 procent in 2008  tot 8 procent in 2017.

Achtergrondkenmerken 

De achtergrondkenmerken van veroordeelde daders van huiselijk geweld zijn betrekkelijk stabiel in de periode van 2008 tot en met 2017. Het zijn veelal mannen die al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen en waarbij het huiselijk geweld in de meeste gevallen bestaat uit fysiek geweld. Naast het huiselijk geweld maken zij zich ook vaak schuldig aan geweldsdelicten buiten de huiselijke kring. De helft van het huiselijk geweld betreft partnermishandeling, gevolgd door overig huiselijk geweld (37 procent), oudermishandeling (8 procent) en kindermishandeling (6 procent).

Beleidssepots

Ongeveer een op de drie huiselijk-geweldstrafzaken in 2017 is afgedaan met een werkstraf en voor ongeveer hetzelfde aandeel volgde een beleidssepot. In dit laatste geval ziet het Openbaar Ministerie, ondanks voldoende bewijs, af van vervolging op grond van het algemeen belang. Het aandeel beleidssepots is in de onderzoeksperiode flink toegenomen van 23 procent in 2008-2010 tot 37 procent in 2012-2014.

De huidige studie is de derde en laatste in de reeks van tweejaarlijkse recidivemetingen onder alle veroordeelde daders van huiselijk geweld in Nederland. Over de gehele periode bezien kan worden geconcludeerd dat in de algemene recidive een fluctuerende maar licht dalende trend waarneembaar is, en de huiselijk-geweldsrecidive ongeveer gelijk is gebleven.