Kamerbrief Veilig ouder worden

Met deze brief informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over beleidsplannen ten aanzien van de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

Het ministerie van VWS gaat samen met Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen, inzetten om het taboe rondom ouderenmishandeling te doorbreken. Ook gaat het ministerie stimuleren dat omstanders en professionals weten wat ze moeten doen om het geweld snel en adequaat te kunnen stoppen en oplossen.

De aanpak Veilig Ouder worden maakt deel uit van het programma Geweld hoort nergens thuis. Daarbij vergt ouderenmishandeling op sommige punten een specifieke aanpak.

De uitgezette acties zijn:

  • Eerder en beter in beeld: bewustwording vergroten onder ouderen, vrijwilligers en professionals
    Professionals, omstanders en ouderen zullen hierbij zoveel mogelijk gestimuleerd worden om in actie te komen. Acties zijn onder meer: een publiekscampagne, trainen van vrijwilligers, betere ondersteuning voor mantelzorgers, samenwerking van Sensoor, de landelijke luisterlijn, en Veilig Thuis, en stimuleren van het werken met de verbeterde meldcode.
  • Stoppen en duurzaam oplossen
    Hieronder vallen onder meer het stimuleren van de inzet van een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling; stimulering (en op termijn mogelijk verplicht stellen) van landelijk gebruik van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn; Professionalisering van Veilig Thuis; toewerken naar een integrale aanpak van plegers van ouderenmishandeling; versterken en uitbreiden van zogenoemde lokale allianties financieel misbruik, waarin publieke en private partijen samenwerken; samenstelling Veilig Ouder worden informatiebox, met informatie van verschillende partijen.