Tussenrapport Monitor pilot- en referentiewerkwijzen MDA++

MDA++ is een methode waarbij professionals rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, al dan niet onder een dak, samenwerken. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar deze methode.

Dit tussenrapport bevat de eerste (voorlopige) resultaten van het onderzoek: de werkzame elementen uit de werkwijzebeschrijvingen van plekken waar MDA++ wordt ingezet, de resultaten van de effectmeting in regio Friesland en de eerste bevindingen uit casestudies. Het gaat daarbij nadrukkelijk om voorlopige resultaten.