Herhaalde oproep subsidies Geweld hoort nergens thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) brengt, nu de zomervakantie op zijn einde loopt, nogmaals twee subsidieoproepen onder de aandacht. Het betreft twee oproepen die vallen binnen het onderzoeksprogramma van GHNT.

De onderzoeksactiviteiten die vanuit de adviescommissie onderzoeksprogramma worden geïnitieerd, overstijgen de looptijd van het programma. Dat is belangrijk, omdat de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld niet stopt na drie jaar. Juist langjarig onderzoek geeft waardevolle informatie over de drivers om in de samenleving kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen en duurzaam op te lossen.

De onderzoeksactiviteiten GHNT bestaan uit twee componenten:

 • Impactmonitor
  Impactmonitor: groeimodel (I). De eerste is een impactmonitor, die wordt ingezet volgens een groeimodel. In fase 1 wordt een basis set gerealiseerd van indicatoren die al beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar komen en eenvoudig ontsloten kunnen worden. Het gaat deels om kwantitatieve data uit beleidsinformatie en deels om kwalitatieve data vanuit een cohortstudie.
  In fase 2 komen gegevens beschikbaar die niet regulier uit registratiegegevens gehaald kunnen worden. Hiervoor is nadere afstemming nodig met betrokken partijen. Uitgangspunt is dat de uitvraag geen of slechts minimale extra administratieve lasten met zich meebrengt voor de betreffende organisaties. De impactmonitor onderzoekt of er een wezenlijk verschil wordt gemaakt met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de levens van mensen die het raakt (slachtoffer, dader en hun sociale omgeving).

 • Kennisprogramma
  Kennisprogramma: veiligheid centraal (II). De tweede component binnen het onderzoek is een kennisprogramma. Vanuit een bundeling van kennisbehoeften van de professionals en op basis van de kennissynthese wordt bepaald welk onderzoek nodig is en wie dat uitvoert (of al doet), zodat de betrokken professionals op een effectieve wijze worden gevoed. De focus ligt op het helpen van gemeenten en professionals door hun handelingsperspectieven te verbreden om daadwerkelijk herstel van veiligheid centraal te stellen en te realiseren.
  De adviescommissie onderzoeksprogramma van het programma GHNT heeft inmiddels een onderzoeksagenda opgesteld. Deze vormt het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma dat in samenwerking met ZonMw, deelprogramma Veiligheid, de komende jaren wordt uitgevoerd.

Subsidieoproepen

Voor twee onderzoekslijnen zijn recent oproepen opengesteld voor projecten die zich hier op richten:

 1. De subsidieoproep Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
 2. De subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor beide oproepen geldt dat iedereen die de intentie heeft om een aanvraag in te dienen, dit uiterlijk 9 september 2019 kenbaar dient te maken.