Rapport en checklist integrale sturing beschikbaar

Het programma Geweld hoort nergens thuis heeft het rapport Integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en een bijbehorende checklist gepubliceerd. Deze dienen als hulpmiddel voor gemeenten om, indien nodig, een doorbraak in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te faciliteren.

Integrale sturing betekent dat bestuurders uit het veiligheids- en sociaal domein samenwerken om de randvoorwaarden te creëren om huiselijk geweld, kindermishandeling en/of verwaarlozing duurzaam te stoppen.

Het resultaat van integrale sturing is dat besluiten die elkaar in de praktijk tegenwerken worden voorkomen en structuren die samenwerking in de weg staan worden afgebroken.

In slechts een beperkt aantal regio’s lijkt er sprake van integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In veel regio’s is de beweging naar meer integrale sturing al wel ingezet, zo blijkt uit de derde voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis; december 2019.

Complex

Integrale sturing op huiselijk geweld en kindermishandeling is wenselijk, omdat de problematiek zeer complex is. Vaak spelen er problemen op verschillende leefgebieden. En er zijn altijd meerdere betrokkenen; denk aan het slachtoffer, de pleger en getuigen. Elk van deze betrokkenen is gebaat bij een systeemgerichte aanpak, die om optimale samenwerking vraagt. Maar het organiseren van deze samenwerking – met name tussen zorg en veiligheid - is complex. Daarnaast is ook de samenwerking met domeinen als welzijn, werk & inkomen, onderwijs en huisvesting van groot belang.

Het rapport en de checklist zijn gezamenlijke uitgaves van de VNG en de ministeries van VWS en JenV . Hierbij is nauw samengewerkt met de GHNT regio’s Gooi & Vechtstreek, Zuidoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond en Twente. Zes andere GHNT-regio’s hebben meegelezen.