Bouwstenen plegeraanbod voor gemeenten en GHNT-regio's

In opdracht van het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) zijn bouwstenen uitgewerkt voor het organiseren en uitvoeren van een vrijwillig plegeraanbod. Deze bouwstenen zijn gebaseerd op succesfactoren die naar voren kwamen uit de quickscan ‘Focus op de pleger – deel van het geheel’.

Deze bouwstenen faciliteren regio’s en gemeenten om dit, tot nu toe nog onderbelichte, deel van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vorm en inhoud te geven.

De bouwstenen verwoorden vanuit plegerperspectief de succesfactoren en goede voorbeelden. Ze zijn bedoeld ter vergroting van de beschikbaarheid van een geïntegreerd aanbod voor (vermoedelijke) plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling die niet (of nog niet of nadat ze) strafrechtelijk zijn vervolgd voor hun acties. Daarmee ligt de focus op vrijwillige interventies voor plegers met aandacht voor overlap- of overgangsgebieden tussen vrijwillig en straf en omgekeerd.

De bouwstenen sluiten aan bij het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk)teams en gemeenten dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten eind 2019 heeft vastgesteld.

GHNT-prioriteiten

Binnen zowel het landelijk als de regionale programma’s GHNT zijn de prioriteiten m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. Visie gefaseerd werken aan veiligheid
  2. Versterken van de lokale (wijk)teams
  3. Versterken van de lokale wijkteams
  4. MDA++
  5. Traumasensitief werken (in het kader van plegeraanpak)

Het is belang om binnen alle vijf gebieden in te gaan op de plek van de pleger, omdat plegeraanpak niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van de totale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Systeemgerichte blik

De problematiek van plegers wordt in deze bouwstenen geplaatst in het bredere kader van de relaties, relatiedynamiek en patronen tussen alle betrokkenen in het cliëntsysteem. Alle factoren die leiden tot het ontstaan en voortduren van het geweld hebben aandacht nodig. Het gaat in deze bouwstenen om een zeer diverse groep van volwassen mannen en vrouwen (vaak ook vaders en moeders, adolescenten en volwassen kinderen) en (ex) partners. Onze eigen vaak te smalle opvattingen van wie en wat een pleger is, kan er toe bijdragen dat we schadelijk gedrag (de onveiligheid) over het hoofd zien. Een systeemgerichte blik voor alle plegers levert een bijdrage aan het stoppen van geweld en aan duurzame veiligheid.