Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis (2018), Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, Utrecht: NJi.

Monitoring van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk onderdeel van een systematische aanpak van dat geweld. De opzet van een goed monitoringsysteem krijgt daarom de nodige aandacht binnen het onlangs gestarte meerjarenprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Met de monitor wordt gemeten of er een wezenlijk verschil wordt gemaakt met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is dat de monitor geen onnodige registratiedruk met zich meebrengt voor professionals en organisaties, maar wel relevante en bruikbare gegevens oplevert.

Indicatoren

In dit advies staan de indicatoren waarop de monitor zich zou moeten richten centraal. Ter afsluiting van het advies volgen enkele procesvoorstellen waarin de verdere keuze en uitwerking van de indicatoren en de inrichting van de monitoringstructuur centraal staan.
Het advies is een bijlage bij de Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis.