Kamerbrief over tweede voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Brief van minister De Jonge en minister Dekker aan de Tweede Kamer over het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).

Deze brief, waarmee de tweede voortgangsrapportage wordt aangeboden, gaat allereerst in op de prioritaire thema’s van het programma GHNT:

  1. het realiseren van integrale sturing,
  2. het versterken van de lokale infrastructuur,
  3. het inrichten van een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek (MDA++).

Impactmonitor

Vervolgens wordt beschreven hoe met een impactmonitor inzichtelijk gemaakt gaat worden wat de impact is van deze aanpak. Ook wordt in samenspraak met het WODC, het CBS en de commissie onderzocht wat de mogelijkheden zijn om vanaf 2020 tweejaarlijkse een monitor huiselijk geweld en een monitor seksueel geweld door het CBS te laten uitvoeren en deze te koppelen aan de Veiligheidsmonitor, om periodiek inzicht te kunnen verkrijgen in de omvang van deze problematiek.

Schadelijke traditionele praktijken

Daarna wordt ingegaan op stappen die zijn en worden genomen om te komen tot een aanpak voor het bestrijden van schadelijke traditionele praktijken.

De brief wordt afgesloten met de toezeggingen die gedaan zijn in de verschillende overleggen met de Tweede Kamer.