Rapport TSD: Lokaal Netwerk na Veilig Thuis

De vier inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD) hebben de hulpverlening van lokale netwerken aan gezinnen waarbij sprake was van huiselijk geweld of kindermishandeling onderzocht. De bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport 'Lokaal Netwerk na Veilig Thuis'.

Het onderzoek laat zien dat de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raken na overdracht van het gezin door Veilig Thuis aan het lokale netwerk. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat:

  • gemeenten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij het sturen op kwaliteit van de hulpverlening;
  • hulpverleners een gezamenlijk beeld hebben van de minimaal vereiste veiligheid binnen een gezin;
  • verschillende hulpverleners er samen voor zorgen dat de focus op het herstel van veiligheid in de praktijk niet verloren gaat.

Voorbeelden en verbeterpunten

TSD deed onderzoek in zes Veilig Thuis regio’s bij 18 gemeenten. De bezoeken vonden plaats tussen zomer 2018 en midden 2020. In totaal zijn 150 dossiers bij 23 wijkteams onderzocht. Voor elke deelnemende gemeente is een rapport opgesteld met goede voorbeelden en verbeterpunten. De gezamenlijke uitkomsten van alle onderzochte gemeenten en inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.toezichtsociaaldomein.nl/lokaalnetwerk.