Kinderrechten in Nederland 2015-2020

Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van kinderrechten. Voor Nederland wordt dit gecoördineerd door het Kinderrechtencollectief. Dit is de vijfde NGO-rapportage van het Kinderrechtencollectief aan het VN-Kinderrechtencomité. 

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het Kinderrechtencollectief bestaat uit de kernleden Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad, Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut. Het Kinderrechtencollectief heeft naast de kernleden vele andere partners.

Geweld tegen kinderen

In deze rapportage gaat onder meer aandacht uit naar geweld tegen kinderen. Enkele aanbevelingen die worden gedaan zijn:

  • Bied slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig passende zorg.
  • Breid het tijdelijk huisverbod uit naar situaties bij (vermoedens van) kindermishandeling en verbeter de kennis hierover bij professionals.
  • Versterk de rechtspositie van (pleeg)kinderen in de jeugdhulp en ggz.
  • Ratificeer het Verdrag van Istanbul voor Caribisch Nederland.
  • Verminder de administratieve regeldruk voor professionals, zodat er ruimte is voor professionalisering.
  • Borg de kindgerichtheid in de werkwijze en de kindvriendelijkheid in de MDA++ aanpak.
  • Faciliteer onderzoek naar kindermishandeling en huiselijk geweld tegen transgender en genderdiverse kinderen.