Voorbeeldbrief betredings– en contactverbod

Het versturen van een brief om een betredings– en contactverbod aan te kondigen is een belangrijk onderdeel binnen de aanpak van stalking.

Betredingsverbod

AANGETEKEND
VERSTUREN

Aan:
De heer/mevrouw B.E. Lager
Lastigvalstraat 100
3000 AH Rotterdam

Datum: [dd-mm-jjjj]

In mijn kwaliteit van (hoofd)bewoner en/of rechthebbende op de woning [en/of winkel, bedrijf etc.], gelegen aan het/de [adres(sen)], deel ik u mede dat ik u, vanaf heden, de toegang tot mijn woning [en andere locaties], inclusief eventuele aanhorigheden en bij de locatie behorende erven ontzeg.
Vorenstaande betekent dat u op geen enkele wijze de aangegeven locatie(s) mag betreden.
Indien u dit toch doet maakt u zich schuldig aan het misdrijf huisvredebreuk ex artikel 138 van het wetboek van strafrecht.

Elk binnentreden wordt beschouwd als wederrechtelijk binnendringen, waarvan onmiddellijk en onvoorwaardelijk aangifte wordt gedaan bij de politie. Tevens zal alle aangerichte schade worden verhaald.

Algeheel contactverbod
Verder deel ik u mede dat ik op geen enkele wijze contact met u wil (blijven) onderhouden. Elke communicatie met u, op welke wijze ook, acht ik vanaf nu een directe inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer, in de zin van de wet belaging ex artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht.

Bovenstaand contactverbod houdt tevens in dat ik geen enkele toestemming geef om mij in het openbaar, op welke wijze dan ook, in mijn vrijheid van beweging te belemmeren of u op te dringen of mij op andere wijze hinderlijk te (blijven) volgen ex artikel 426 bis van het Wetboek van Strafrecht en/of de hinderbepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Partieel contactverbod
Bij noodzakelijke (telefonische) contacten dient te allen tijde wederzijds respectvol gecommuniceerd te worden;

Elke communicatie tussen [tijdstippen] en/of in de directe omgeving van mijn woning, werk en [andere locaties aanvullen] acht ik een directe inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.
Noodzakelijke contacten acht ik alleen gepast via het GSM-nummer [0612345678], welk nummer buiten de eerder genoemde tijden naar voicemail zal zijn doorgeschakeld.

Directe contacten (inclusief aanspreken) op straat of in het openbaar acht ik, zonder dat ik op dat moment door iemand wordt vergezeld, eveneens een directe inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer. Van elke afzonderlijke overtreding van bovenstaand contactverbod wordt te allen tijde onmiddellijk en onvoorwaardelijk aangifte gedaan bij de politie.

Handelen in strijd met bovenstaande afspraken zal te allen tijde (eveneens) worden aangemerkt als het opzettelijk inbreuk maken op mijn persoonlijke levenssfeer, in de zin van de wet belaging ex artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. Hiervan zal steeds onmiddellijk en onvoorwaardelijk aangifte worden gedaan bij de politie.

Overigens behoud ik mij uitdrukkelijk het recht voor, andere handelingen dan bovenstaande, eveneens als inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer, in de zin van de wet belaging, aan te merken. Bij aangifte zal tevens een strafrechtelijk straat- en contactverbod worden gevraagd.

De bewoner/rechthebbende,

(handtekening)

Dhr/Mevr A.F. Gelopen

Bijlage:

Artikel138 Wetboek van Strafrecht Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf 'van ten hoogste zes maanden' of geldboete van de derde categorie..
Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Artikel 285B Wetboek van Strafrecht:
Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Artikel 426bis Wetboek van Strafrecht:
Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

NIET MEE TE STUREN (VERZEND)TIPS:

Dit schrijven bij voorkeur zelf, met een getuige erbij, uitreiken. Controleer of de inhoud duidelijk begrepen is door de stalker. Indien dit te gevaarlijk of onmogelijk is, kan je de politie (wijkagent) vragen dit voor je te doen. De politie kan ter bewijsvoering van de uitreiking een proces-verbaal opmaken.

Belangrijk is dat je voor een aangifte moet kunnen aantonen dat de stalker van de inhoud van de brief op de hoogte is. Voor een aangifte van belaging geldt dit niet, maar kan het helpen om de wederrechtelijkheid van het belagingsgedrag aan te tonen.

Noteer dan ook altijd datum en tijd van de uitreiking van de brief en de naam van de getuige. Noteer altijd de reacties van de belager, als hieruit kan blijken dat hij de boodschap begrijpt of als het bewijs voor de belaging kan opleveren.

Mocht u uw adres geheim willen houden voor de belager vul dan geen adres in. maar verbied de toegang tot uw (mijn) woning(en). Onderteken dan bijvoorbeeld met uw volledige naam en geboortedatum, zodat de belager zeker weet dat de brief van u afkomstig is.

Het contactverbod bij voorkeur absoluut opnemen, tenzij dit niet haalbaar is vanwege omgang i.v.m. kinderen etc. Bedenk dat elk contact voor de belager aanleiding is voor hernieuwd contact!