Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Algemene politie verordeningen

APV-overtredingen

APV-overtredingen zijn goed bruikbaar bij de aanpak van pesten, stalken en ander overlastgedrag.

In Algemene Politie Verodrdeningen zijn kleine strafbare feiten vastgelegd die per gemeente worden gemaakt. Personen die deze feiten overtreden zijn strafbaar. De politie kan die personen - op heterdaad - aanhouden en proces-verbaal opmaken. Denk bijvoorbeeld aan de vuilniszak die te vroeg buiten wordt gezet.
Daders kunnen door de politie zes (6) uur worden vastgehouden voor onderzoek. Vallen de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur binnen de zes uren voor onderzoek, dan tellen deze niet mee. Hierdoor kan het verblijf op het bureau langer duren dan 6 uur, namelijk maximaal 15 uur. Zoals stap 9 van het stappenplan tegen stalking aangeeft kan de politie, in bijzondere gevallen, de rechter vragen om de dader, voor deze kleine feiten, langer vast te houden. Dit kan dan voor maximaal 7 dagen. Ook kan de rechter, de dader vrij laten met preventieve maatregelen, zoals een strafrechtelijk straat- en contactverbod. De rechter kan de dader zelfs, na een psychiatrisch onderzoek, verplicht laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Indien de verdachte zich niet houdt aan de opgelegde maatregelen dan kan de politie hem/haar direct wederom aanhouden en voor maximaal 7 dagen vasthouden.

Let op: APV’s verschillen per gemeente. Controleer altijd of jouw gemeente ook dezelfde gelijkluidende overtredingen in haar APV heeft staan! Klik hier voor de APV van Rotterdam.

Een selectie van gedrag met bijbehorende APV-overtredingen:

Belagen op straat of in openbare gebouwen, door te posten, je te volgen, je de weg te versperren of je te blijven aanspreken enz.

Het is verboden op of aan de weg, of in een voor het publiek toegankelijk gebouw op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen, te vechten, deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

Belagen door post te vatten bij je woning of je voor de voeten blijven lopen

Het is verboden:
a. op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, heining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;
b. zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of aan bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt.

Belagen door ophouden in je portiek van je eigen of een andere flat, bijvoorbeeld om je te observeren of je te ontmoeten

Het is verboden:
a. zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;
b. in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.
c. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, apparte­mentsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen, die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een zodanig gebouw.

Belagen door je in de gaten te houden vanuit straatmeubilair, zoals bushokjes

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

Belagen door overdags en/of 's-nachts in een auto bij je woning posten

Het is verboden, al dan niet met gebruikmaking van enige vorm van beschutting, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van een auto, op of aan de weg:
a. tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of te slapen buiten de daartoe door het bevoegde gezag aangewezen of geautoriseerde plaatsen;
b. tussen zonsopgang en zonsondergang te liggen of te slapen, nadat door de ter zake bevoegde opsporingsambtenaar of toezichthouder in het belang van de openbare orde of veiligheid is aangezegd, dat dit moet worden beëindigd.

Belagen door je op straat of in een gebouw of woning te bespieden

Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel van een gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindende persoon, te bespieden.
Het is verder verboden door middel van een verrekijker, of enig ander optisch instrument, een zich in een gebouw, woonwagen of woonschip bevindende persoon te bespieden.

Let op: Bovenstaand gedrag kan soms ook strafbaar zijn terzake het misdrijf: Algemene Dwang.