Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Wetgeving

Rechterlijke uitspraken

1. Belaging middels volgen en observeren op de openbare weg
2. Ontbinding arbeidsovereenkomst slachtoffer belaging
3. Ongeldige klacht
4. Intrekken klacht na 8 dagen
5. Belaging door anoniem lastigvallen
6. Belaging door uitdrukkelijke aanwezigheid
7. Belaging en bedreiging via telefoon
8. Belaging en bedreiging via telefoon en voicemail
9. Belaging via telefoon door niets te zeggen
10. Belaging via telefoon en vernieling
11. Belaging middels huiselijk geweld
12. Belaging door bestellingen en misleidende mail aan derden

1. Belaging middels volgen en observeren op de openbare weg

Feit
Man dwingt vrouw tot mondeling contact c.q. tot het dulden van zijn aanwezigheid door haar op straat te volgen en te observeren.
Gerecht
Hoge Raad der Nederlanden d.d. 29-6-2004
Uitspraak
Taakstraf, in de vorm van een werkstraf, voor de duur van tachtig uren, subsidiair veertig dagen hechtenis, waarvan veertig uren, subsidiair twintig dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
Bijzonderheden
De man hield zich meerdere keren op in de nabijheid van de woning en het werk van de vrouw en observeerde haar dan vanaf een bankje. Ook “ontmoette” hij haar diverse malen op straat.
Jurisprudentie
Belaging kan op de openbare weg plaatsvinden
Het recht op bewegingsvrijheid (EVRM) is geen rechtvaardiging voor belagingsgedrag
Belaging vereist géén minimaal aantal gedragingen
Belaging vereist geen concrete bedreiging van slachtoffer
Belaging vereist geen (ander) strafbaar Feit
Belagingsgedrag voor inwerkingtreding van de wet (12-7-2000) kan de bewijsvoering ondersteunen.
naar boven

2. Ontbinding arbeidsovereenkomst slachtoffer

Feit
Werkgever wilde arbeidsovereenkomst van vrouwelijk slachtoffer ontbinden wegens de overlast voor het bedrijf c.q. het disfunctioneren van de werkneemster.
Gerecht
KantonGerecht Amersfoort (civiele zaken), d.d. 15-08-2001.
Uitspraak
Verzoek werkgever afgewezen.
Bijzonderheden
Werkgevers hebben een inspanningsverplichting jegens hun werkneemsters
naar boven

3. Ongeldige klacht

Feit
Bezit kinderporno en belaging van ex-vrouw.
Gerecht
Rechtbank Assen, d.d. 23-04-2002.
Uitspraak
8 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
Bijzondere voorwaarden: Verplichte behandeling in psychiatrische inrichting voor tijd die nodig wordt geacht.
Jurisprudentie
Vrijspraak voor belaging omdat de klacht niet door het slachtoffer zelf is gedaan;
Het verzoek tot vervolging (nodig voor de klacht) kan worden opgemaakt uit het verzoek om op de hoogte te worden gehouden van het onderzoek.
naar boven

4. Intrekken klacht na 8 dagen

Feit
Belaging, bedreiging, mishandeling en diefstal. Ex-partner achtervolgde en benaderde slachtoffer. Tevens mishandelde hij haar en bedreigde haar met woorden en met een mes.
Gerecht
Rechtbank Den Haag d.d. 24-09-2001.
Uitspraak
8 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
Biijzondere voorwaarden: Verdachte dient zich te laten behandelen aan zijn alcoholverslaving.
Jurisprudentie
Intrekken klacht na 8 dagen maakt niet uit voor de vervolging en deed niets af aan het bewijs.
naar boven

5. Belaging door anoniem lastigvallen

Feit
Verdachte viel gedurende een periode van 10 maanden anoniem telefonisch en met brieven haar ex-vriendin, de ouders van de ex-vriendin, en een vierde persoon lastig.
Gerecht
Rechtbank Dordrecht d.d. 17-01-2001.
Uitspraak
4 maanden voorwaardelijk met verplicht reclasseringscontact.
Bijzonderheden
De vrouwelijke verdachte kon het einde van de vriendschappelijke relatie niet aanvaarden.
De straf is lager uitgevallen doordat verdachte en slachtoffer middels een gesprek een en ander hadden bijgelegd.
naar boven

6. Belaging door uitdrukkelijke aanwezigheid

Feit
Verdachte hield zich gedurende twee weken lang op in de nabijheid van de woning van een vrouw. Hij betrad onder andere het erf van de woning, belde aan en keek de woning binnen.
Gerecht
Rechtbank Leeuwarden d.d. 6-11-2001.
Uitspraak
6 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Bijzondere voorwaarden: contact-, straatverbod en verplichte behandeling. Tevens krijgt de man hulp bij nieuwe huisvesting en dergelijke.
Bijzonderheden
Verdachte heeft geen geweld of bedreiging met geweld gebruikt;
Verdachte leed aan een schizoïde- en afhankelijkheidsstoornis.
naar boven

7. Belaging en bedreiging via telefoon

Feit
Verdachte benaderde rechtbankpresident herhaaldelijk telefonisch en uitte daarbij dreigende taal.
Gerecht
Rechtbank Leeuwarden d.d. 9-4-2002.
Uitspraak
10 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
Bijzonderheden
De verdachte was eerder door deze rechter veroordeeld wegens stalking in een andere zaak.
naar boven

8. Belaging en bedreiging via telefoon en voicemail

Feit
Verdachte belde gedurende 4 maanden verschillende malen een vrouw op of sprak haar voicemail in met soms bedreigende taal. Tevens zocht hij de vrouw op bij haar woning.
Gerecht
Rechtbank Maastricht d.d. 27-03-2002.
Uitspraak
8 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Bijzondere voorwaarden: verplichte begeleiding door CAD.
Jurisprudentie
Bedreiging is geen onderdeel van stalking en wordt dus als apart strafbaar Feit gezien;
Het klachtvereiste is aangenomen op grond van het Feit dat de klacht bij een hulpofficier van justitie is gedaan en er een vervolgaangifte is gedaan;
Man had reeds documentatie inzake geweldsdelicten;
De termijn van 3 maanden waarbinnen de klacht dient te zijn gedaan gaat in zodra duidelijk is dat alle gebeurtenissen het Feit belaging opleveren.
Het opzoeken van een kind is geen geldig excuus. De wederrechtelijkheid is ook aanwezig indien men niet uitsluitend het eigen subjectieve belang nastreeft, zoals het onderhouden van contacten met een kind.;
Inverzekeringstelling en zelfs inbewaringstelling (tot de zitting) is inzake stalking geoorloofd!
naar boven

9. Belaging via telefoon door niets te zeggen

Feit
Het gedurende ongeveer 9 weken in totaal 50 keer telefonisch contact opnemen met het slachtoffer of haar huis, zonder daarbij iets te zeggen.
Gerecht
Rechtbank Roermond d.d. 28-05-2002.
Uitspraak
50 dagen werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar.
Bijzondere voorwaarden: verdachte mag op geen enkele wijze contact opnemen met het slachtoffer of haar gezin.
Bijzonderheden
Verdachte was al veroordeeld wegens verkrachting van de dochter van het gezin.
Jurisprudentie
De termen persoonlijke levenssfeer en stelselmatig mogen Feit elijk (zonder nadere aanduiding) in de dagvaarding worden gebruikt.
De officier van justitie mag vervolgen ondanks dat er slechts aangifte (i.p.v. klacht) is gedaan. Nu de aangifte was opgenomen door een hulpofficier van justitie kon hieruit worden afgeleid dat het slachtoffer vervolging wilde doen instellen.
Uitdraai van de telefoongegevens mag op grond van art. 126n Sv worden gevorderd.
De verdachte hoeft niet te hebben geweten dat wat hij deed strafbaar was.
De huiszoeking en aanvullende inverzekering- en inbewaringstelling (tot aan de zitting) mocht plaatsvinden omdat belaging een ernstig strafbaar Feit wordt gevonden, zeker nu ook sprake was van (niet te laste gelegde) bedreiging.
Waarschuwingen van de politie en derden helpen mee bij de aanname van de wederrechtelijkheid
naar boven

10. Belaging via telefoon en vernieling

Feit
Verdachte pleegde binnen 2 weken tijd zo’n 100 telefoontjes met bedreigende taal (inclusief sms) naar zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner. Ook vernielde hij tuinmeubelen en prikte hij autobanden lek.
Gerecht
Rechtbank Roermond d.d. 28-05-2002
Uitspraak
10 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Bijzondere voorwaarden: wijk- en contactverbod en verplichte behandeling van alcoholverslaving.
Bijzonderheden
Verdachte was al eerder veroordeeld wegens huisvredebreuk en brandstichting. Hij zegt nu het contact met de kinderen te verbreken en het kwalijke van zijn gedrag in te zien.
Het verzoek tot strafvervolging (klachtvereiste) is door de rechters aangenomen op de inhoud van de aangifte.
naar boven

11. Belaging door huiselijk geweld

Feit
Een aan alcohol verslaafde dochter dringt zich in woning aan haar moeder op en tiranniseert en benadeelt haar gedurende ongeveer 2,5 jaar door haar onder andere te beledigen en te intimideren, te slaan, te mishandelen, ruiten van de woning stuk te gooien en meubels te vernielen.
Gerecht
Rechtbank Zutphen d.d. 18 juni 2003.
Uitspraak
121 dagen gevangenisstraf, waarvan 60 voorwaardelijk met proeftijd van 2 jaar.
Bijzonderheden
Ingevolge artikel 66 Wetboek van Strafrecht dient een klacht binnen maximaal 3 maanden na het plegen van het Feit te zijn ingediend. Ingeval van belaging wordt hieraan voldaan, wanneer er in de 3 maanden voorafgaande aan de indiening van de klacht, nog één handeling van belaging heeft plaatsgevonden
naar boven

12. Belaging door bestellingen en misleidende mail aan derden

Feit
Ex-man bestelt gedurende periode van 6 weken uit onvrede over omgangsregeling met kind allerlei goederen en sluit abonnementen op naam ex-vrouw en mailt (seksueel getinte) berichten uit naam van ex-vrouw naar politie.
Gerecht
Rechtbank Middelburg d.d. 7 oktober 2003.
Uitspraak
Werkstraf van 180 uur en 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd.
Bijzonderheden
Het verweer van de man dat zijn vrouw iets zocht om hem het kind niet meer te laten zien kon de rechter ALLERMINST overtuigen.
naar boven

Naar: Wetgeving