Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet stelt 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervan gaat 38,6 miljoen euro structureel naar Veilig Thuis, waar -door de nieuwe meldcode- meldingen van professionals eerder binnenkomen.

Deze investeringen van het kabinet zijn terug te vinden in de Voorjaarsnota.

Naast het extra geld voor de uitbreiding van de diverse taken voor Veilig Thuis, ontvangen de centrumgemeenten extra middelen voor de vrouwenopvang. Zo is er structureel 14 miljoen euro beschikbaar voor het creëren van extra opvangplekken voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het oplossen van door- en uitstroomproblematiek.

Voor de kosten die voortkomen uit de stijging van het aantal slachtoffers dat contact legt met de Centra Seksueel Geweld (CSG’s) is structureel 1,5 miljoen euro gereserveerd. Tot slot gaat in de jaren 2020 en 2021 jaarlijks 5 miljoen euro naar de uitvoering van de actieagenda Schadelijke praktijken.

Gesloten jeugdzorg

Voor de gesloten jeugdzorg heeft het kabinet in 2020 33 miljoen gereserveerd. De meest kwetsbare jongeren moeten goede hulp krijgen in een woonomgeving die past bij hun zorg- en veiligheidsbehoefte. Daarom is de sector van plan de gesloten jeugdhulp te transformeren. Grote opgaven van de transformatie zijn het zo veel mogelijk voorkomen van plaatsingen in de gesloten jeugdhulp, en de ontwikkeling naar meer kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen.