Huiselijk geweld in de Rijksbegroting 2021

Welke plannen heeft het kabinet volgend jaar op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling? Een greep uit de begrotingen van de ministeries van VWS en JenV, die vandaag werden gepresenteerd.

De aanpak van huiselijk geweld is er nadrukkelijk één van de lange adem.

Het kabinet heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder jaarlijks 38,6 miljoen euro voor Veilig Thuis, 14 miljoen euro voor het creëren van extra opvangplekken in de vrouwenopvang en 1,5 miljoen euro voor de Centra Seksueel Geweld.

De opgave is huiselijk geweld eerder en beter in beeld te krijgen, het stoppen en terugdringen van dit geweld en de schade ervan te beperken zodat de cirkel van geweld en de overdracht hiervan generatie op generatie wordt doorbroken. Dit alles gebeurt in de 28 Veilig Thuis-regio's, binnen het programma Geweld hoort nergens thuis. De doelstelling voor 2021 is dat alle regio’s een plan hebben om hun aanpak duurzaam te borgen.

Met de inzichten uit de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, wordt in 2021 verder geïnvesteerd in het verbeteren en borgen van het gebruik van de meldcode en de kindcheck door professionals. Ook worden de GGD’en in staat gesteld de afspraken voor de versterking van de forensische expertise van kindermishandeling in te voeren en worden de Veilig Thuis-organisaties verder versterkt. Tevens wordt ingezet op versterking van de sociale (wijk)teams en het werken met de visie gefaseerde ketenzorg en de bouwstenen van MDA++. Daarbij is ook aandacht voor traumascreening en –behandeling en verbeteringen in de vrouwenopvang.

De Nederlandse gemeenten krijgen volgend jaar 300 miljoen euro extra voor jeugdzorg. Hiermee verlengt het kabinet de tijdelijke uitbreiding van het budget voor de periode 2019–2021, als compensatie voor de extra groei van de jeugdzorg.

Schadelijke praktijken

Voor de aanpak van schadelijke praktijken, waaronder eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking, krijgen gemeenten zowel in 2020 en 2021 vijf miljoen euro. Naast de bestaande inzet, zet het kabinet extra stappen om de problematiek eerder in beeld te krijgen en duurzaam te stoppen.

Kansrijke start

Het programma Kansrijke start is bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen een stevige basis krijgen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen van het leven. Dat gebeurt door voorlichting en passende begeleiding te geven aan risicogroepen tijdens de zwangerschap. Daarvoor moeten de professionals in de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg goed met elkaar samenwerken. Op dit moment werken 275 gemeenten mee aan het bouwen en versterken van een lokale coalitie Kansrijke Start. Hier gaat 4,7 miljoen euro naartoe.

Jeugdbeschermingsketen

Het ministerie van JenV werkt aan een breed gedragen toekomstscenario voor een effectievere jeugdbeschermingsketen. Dit scenario wordt begin 2021 opgeleverd, samen met een plan van aanpak. Om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller te stoppen, worden in 2021 landelijke afspraken gemaakt met de Veilig Thuis-organisaties over het optreden in de eerste 24 uur van een crisissituatie en bij vermoedens van kindermishandeling. In 2021 zal gewerkt worden met een landelijk handelingskader en kwaliteitscriteria voor de inzet van forensisch-medische expertise, waardoor slachtoffers beter worden geholpen en daders effectiever aangepakt.