Impactanalyse Veilig Thuis

Programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis.

Bij de bespreking van het advies ‘Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis’ in het algemeen overleg van 12 oktober 2016 van de vaste Kamercommissie voor VWS bleek de voor-gestelde aanscherping breed gesteund te worden. Randvoorwaarde is echter dat Veilig Thuis adequaat is toegerust om de beoogde stijging van het aantal adviesvragen en meldingen op te vangen en om een betrouwbare partner te zijn voor de professionals die zich tot Veilig Thuis richten. Hierop zegde de staatssecretaris van VWS toe de impact van de aanscherping van de Meldcode voor Veilig Thuis nader in beeld te laten brengen. Deze tussenrapportage biedt hiervan een eerste uitwerking.

Deze rapportage beperkt zich tot de impact op de Veilig Thuis-organisaties. Hierbij wordt de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling bekeken door een ‘bedrijfseconomische’ bril. Deze scope en dit perspectief passen bij de specifieke vraag de impact voor Veilig Thuis in beeld te bren-gen. De impactanalyse heeft tot doel inzichtelijk te maken wat de impact van de aanscherping is voor Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis effectief en adequaat bij kan dragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ingegaan wordt op de impact op het primaire proces, de ICT-matige impact, en de veranderopgave van Veilig Thuis.
 

Sprokkereef, J.D. (2017). Impactanalyse Veilig Thuis. Programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis. Tussenrapportage: uitgangspunten januari 2017.
In opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten