Aanpak huiselijk geweld in de partijprogramma's

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen over huiselijk geweld, seksueel geweld en schadelijke traditionele praktijken? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, heeft huiselijkgeweld.nl de standpunten van de zeven grootste partijen op een rij gezet.

VVD

De VVD pleit voor tijdige signalering van mogelijke problemen bij kinderen en gezinnen en een juiste triage. Ook het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol. Meer tijdelijke huis- en straatverboden voor daders van kindermishandeling, zodat kinderen zelf in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Rechtshulppakketten moeten kosteloos beschikbaar komen voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten.

Verder wil de VVD ouderverstoting aanpakken. Als ouders met kinderen uit elkaar gaan en een omgangsregeling vastleggen, moeten beide ouders zich hieraan houden. Desnoods zijn hiervoor strafrechtelijke maatregelen nodig.

Inburgeraars moeten voortaan een participatieverklaring ondertekenen waarin ze beloven de mensenrechten te eerbiedigen. Daarmee nemen ze afstand van onderdrukking, huwelijksdwang en geweld binnen een relatie. Er moet een juridische meldplicht komen voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking.

Om (potentiële) slachtoffers van culturele onderdrukking of eerwraak te herkennen en te ondersteunen en te begeleiden naar hulp, komt er een landelijk dekkende online chat met hulpverleners. Meermaals een huwelijkspartner naar Nederland halen, moet verboden worden. Daarbij wordt onderzocht of de strafbaarstelling van uitbuiting binnen het huwelijk kan worden aangescherpt.

PVV

De PVV wil het Openbaar Ministerie verplichten gewelds- en zedenmisdrijven altijd te vervolgen. Tevens wil de partij taakstraffen voor gewelds- en zedenmisdrijven afschaffen en ervoor zorgen dat deze misdrijven nooit kunnen verjaren.

De PVV gelooft in de afschrikkende werking van het publiek maken van de identiteit van zeden- en geweldscriminelen. Daarom wil de partij de identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent – met foto en naam – via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar maken.

De PVV wil altijd snelrecht bij gewelds- en zedendelicten, en invoering van het volwassenenstrafrecht vanaf 14 jaar bij gewelds- en zedendelicten.

CDA

Het CDA wil streng optreden tegen seksueel misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De misstanden en mensenhandel in de prostitutie moeten harder aangepakt worden.

De partij pleit voor scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van vrouwen, ook in de vergunde prostitutie, zoals een pooierverbod en verhoging van de leeftijdsgrens voor prostitutie naar 21 jaar.

D66

D66 wil investeren in de aanpak van geweld achter de voordeur: via Veilig Thuis, maar ook met voldoende opvangplekken voor vrouwen en kinderen die niet veilig thuis kunnen wonen. Codewoorden waarmee geweld achter de voordeur gemeld kan worden bij bijvoorbeeld apotheken worden gemeengoed. Ook investeert de partij in de zedenpolitie, waarbij wordt ingezet op een veilige(re) omgeving voor slachtoffers om zedenmisdrijven te melden.

Gemeenten zijn de spil in de aanpak van kindermishandeling, preventie, opvoedingsondersteuning en voorlichting. Er moet beter inzicht komen in de omvang van seksueel geweld onder jongeren.

Hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling dient op landelijk niveau te worden ingekocht als complexe jeugdhulp. Hulp is nodig voor slachtoffers, getuigen en plegers van geweld. Op landelijke schaal moet forensisch onderzoek bij kindermishandeling plaatsvinden in centra die daarin gespecialiseerd zijn.

Religieuze praktijken die de vrijheid van vrouwen en meisjes ernstig beperken, zoals gedwongen huwelijken, eerwraak en achterlating moeten worden aangepakt. D66 zet in op preventieprogramma’s tegen genitale verminking van meisjes en vrouwen.

GroenLinks

GroenLinks wil meer plekken in de slachtofferopvang creëren. Slachtoffers van ernstig huiselijk geweld kunnen versneld toegang krijgen tot de opvang op aanwijzing van de politie en Veilig Thuis. De partij baseert het beleid rond huiselijk geweld op het besef dat geweld vaak gendergerelateerd is.

Verder lanceert GroenLinks een nationaal actieplan tegen seksueel geweld. De Centra Seksueel Geweld worden uitgebreid. Agenten worden getraind om beter om te gaan met slachtoffers en daders van seksuele delicten. Slachtoffers krijgen sneller duidelijkheid over de voortgang in hun strafzaak en deze zaken blijven niet langer op de plank liggen.

GroenLinks kiest voor een integrale aanpak voor preventie en het tegengaan van seksueel misbruik in het onderwijs, bij (sport)verenigingen en in (religieuze) instellingen. Seks zonder instemming gaat even zwaar bestraft worden als verkrachting.

Huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en achterlating worden aangepakt door hogere straffen voor daders en goede preventieve voorlichting aan opvoeders en kinderen.

SP

De SP vindt dat er meer aandacht nodig is voor het voorkomen van eerwraak, misbruik en huiselijk geweld. De partij pleit voor een programma tegen seksisme, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, en vóór de zelfbeschikking van vrouwen.

Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd, door contact- en gebiedsverboden. De SP wil de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul uitvoeren. Daaronder vallen ook geweld, huwelijksdwang, mishandeling en stalking.

PvdA

De PvdA pleit voor een Nationaal Rapporteur Geweld achter de Voordeur. De partij wil het melden van geweld laagdrempeliger maken en vervolging eenvoudiger. Voor slachtoffers moet er meer opvangcapaciteit komen.

Ook wil de partij dat er een Nationaal Actieplan tegen Seksueel Geweld komt. Seksueel geweld is onaanvaardbaar en er moet hard worden tegen opgetreden. Onvrijwillige seks is verkrachting en wordt als zodanig strafbaar.

Ook eerwraak moet keihard worden aangepakt. Uithuwelijking moet beter in kaart worden gebracht en worden tegengegaan. De fundamentele mensenrechten van verborgen vrouwen worden geschonden en dit is strafbaar.

Mensenhandel en uitbuiting van kinderen en volwassenen moet worden bestreden door te zorgen voor voldoende middelen. Ook wil de PvdA een pooierverbod om uitbuiting van sekswerkers te voorkomen.