Pharos - Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen

In 1993 heeft de Nederlandse regering het standpunt ingenomen dat alle vormen van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) verboden zijn. VGV bij minderjarigen wordt gezien als een bijzondere vorm van kindermishandeling en dient als zodanig behandeld te worden (RVZ, 2005).

Dit handelingsprotocol geeft zicht op hoe te handelen vanaf het moment van adviesvraag of melding bij Veilig Thuis. Het is dus in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

Daarnaast geeft het inzicht aan iedereen die te maken krijgt met (een vermoeden van) VGV bij minderjarigen. Professionals moeten handelen volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van hun eigen organisatie.