De aanpak van schadelijke prakijken: een juridisch perspectief

Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verschaffen in juridische instrumenten die in Nederland kunnen worden ingezet als zich een schadelijke praktijk voordoet of dreigt voor te doen. Het rapport gaat hierbij in op huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking.

Ten aanzien van deze schadelijke praktijken zijn steeds de volgende twee vragen beantwoord:

  1. Hoe ziet het huidige wettelijk instrumentarium er uit (civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk) om huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking te voorkomen (potentiele slachtoffers beschermen) en aan te pakken (herstellen, plegers aanpakken en herhaling voorkomen)?
  2. Welke aanvullende (wettelijke) instrumenten zijn er te bedenken om de aanpak van de bovengenoemde onderwerpen te verbeteren? In hoeverre vergt dit aanpassing van de huidige wet- en regelgeving?

Esser L.B., Voorde J.M. ten & Nieuwenhuizen N.M.J. van (2020), De aanpak van schadelijke praktijken: een juridisch perspectief; Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Leiden.