Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Het hier weergegeven materiaal heeft voornamelijk betrekking op feiten en cijfers uit (West-) Europa.

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije

06-06-2007
Een inventariserend literatuuronderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC van het ministerie van Justitie gericht op eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije.

Het blijkt dat in deze landen, net als in Nederland, de aandacht voor eergerelateerd geweld van betrekkelijk recente datum is en dat nog slechts in beperkte mate sprake is van overheidsbeleid op dit terrein.

Overheidsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook activiteiten van hulpverleningsinstanties, zijn nog nauwelijks wetenschappelijk geëvalueerd. Dit rapport geeft dan ook geen overzicht van effectief gebleken aanpakken, maar biedt een ‘state of the art’ die beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties en hulpverleners kan inspireren en op nieuwe ideeën kan brengen.

Onderzoeksvragen en methode

In het literatuuronderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Hoe wordt eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije omschreven en welke verschijnselen rekent men tot eergerelateerd geweld of brengt men daarmee in verband?
  2. Is er onderzoek gedaan naar de aard en omvang van eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije? Zo ja, wat zijn de uitkomsten?
  3. Is er in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije onderzoek verricht naar (risico-) groepen waarbinnen eergerelateerd geweld zich voordoet, mede gespecificeerd naar regio van herkomst of naar etnische, religieuze of politieke achtergrond? Zo ja, wat zijn de uitkomsten?
  4. Wat is er uit de Britse, Duitse of Turkse literatuur bekend over eventuele overeenkomsten of verschillen in de aard en omvang van eergerelateerd geweld in de landen of regio’s van herkomst en de landen of regio’s waarnaar mensen gemigreerd zijn?
  5. Worden er in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije vanuit de (lokale of landelijke) overheid beleidsmaatregelen getroffen met betrekking tot eergerelateerd geweld? Zo ja, welke zijn dit en op welke doelgroepen zijn ze gericht?
  6. Welke activiteiten worden in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije door particuliere organisaties ontplooid in het kader van de bestrijding van eergerelateerd geweld?
  7. Zijn de eventuele activiteiten inzake preventie en aanpak van eergerelateerd geweld geëvalueerd? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van die evaluatie?

Bij de beantwoording van deze vragen werd gebruik gemaakt van
wetenschappelijke studies en (overheids-)rapportages over verschillende vormen van eergerelateerd geweld en over verschijnselen die hiermee in de betreffende landen in verband worden gebracht. Daarnaast zijn publicaties van particuliere organisaties gebruikt, die inzicht geven in hun ervaringen met en aanpak van eergerelateerd geweld.


Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije; een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak. Kromhout, M.H.C. (red.), Rijn, A.S. van, Beenakkers, E.M.Th., Kulu-Glasgow, I,. WODC, 2007.