Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Het hier weergegeven materiaal heeft voornamelijk betrekking op feiten en cijfers uit (West-) Europa.

Mensenrechtenrapportage 2014

09-06-2015

Overzicht van de buitenlandse activiteiten van het kabinet in 2014 op het gebied van de mensenrechten.

In dit jaarverslag onder meer aandacht voor de bijdrage van Nederland aan de wereldwijde aanpak van geweld tegen vrouwen en kinderen. Enkele activiteiten:

Campagne tegen gender-gerelateerd geweld

Nederland heeft in 2014 in diverse fora en op verschillende manieren bijgedragen aan het agenderen van geweld tegen vrouwen. Via social media werd geïnteresseerden de kans geboden actief deel te nemen aan wereldwijde mensenrechtencampagnes, zoals de internationale VN Campagne End Violence against women now, een 16-daagse campagne tegen gender-gerelateerd geweld.

Istanbul Conventie

In 2014 is het Verdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul, mei 2011) in werking getreden. In Nederland wordt het ratificatieproces in 2015 afgerond. In dit kader is een drietal studies verricht over:

  • het voeren van bewustwordingscampagnes over diverse vormen van geweld tegen vrouwen;
  • algemene verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen;
  • de verplichting tot het opzetten van programma’s voor daders van huiselijk geweld en seksuele misdrijven.

Kindhuwelijken

Nederland ziet kindhuwelijken als vorm van geweld tegen vrouwen en zet derhalve in op de uitbanning van dit fenomeen:

  • Met ingang van 2014 financiert Nederland via het kindhuwelijkenfonds van het ministerie (eenmalig n.a.v. amendement-Voordewind) en een geoormerkte bijdrage aan UNICEF (periode 2014-2017) projecten die gericht zijn op het voorkomen van kindhuwelijken.
  • In juli nam Nederland deel aan de Girl Summit in London die in het teken stond van de uitbanning van kindhuwelijken en bestrijding van vrouwenbesnijdenis. Onder leiding van het Verenigd Koninkrijk is een monitoringmechanisme opgezet om de voortgang op deze terreinen te toetsen. Hierbij zijn ook VN-instellingen, zoals UNFPA en UNICEF betrokken.

Huiselijk geweld en bedrijfsleven

In 2014 voerde het Consulaat-Generaal (CG) in Istanboel een project uit waarin bedrijven werden aangemoedigd stelling te nemen tegen (huiselijk) geweld tegen vrouwen. Een rapport zette de effecten van huiselijk geweld op het bedrijfsleven uiteen en gaf bedrijven handreikingen hoe ze konden werken aan preventie. Dit vond plaats binnen het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten.

Seksueel geweld tegen kinderen

Afgelopen jaar werd € 2 miljoen subsidie verstrekt aan ECPAT/Defence for Children International voor een project tegen kindersektstoerisme en andere vormen van seksueel geweld tegen kinderen. ECPAT voert dit project uit in dertig landen wereldwijd.

pdf-bestandMensenrechtenrapportage 2014 (pdf-bestand, 753,36 KB, via rijksoverheid.nl)


Mensenrechtenrapportage 2014. (2015). Den Haag: Minister van Buitenlandse Zaken en Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.