Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Analyse van mogelijke eerzaken: het gebruik van de checklist en inzet van externe deskundigen. Een onderzoek naar casuïstiek uit 2006 Deelrapport 2

01-10-2009

Dit is de tweede rapportage, waarin het verdere analyseproces van mogelijke eerzaken centraal staat. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het gebruik van de checklist om relevante informatie te verzamelen en de inzet van deskundigen van buiten de politieorganisatie.

In het eerste deelrapport is verslag uitgebracht over de manier waarop in 2006 zaken onder de aandacht van de Unit MEP zijn gekomen en waarom er rekening werd gehouden met een geschonden eergevoel als verklarende factor voor het handelen van betrokkenen.

Onderzoeksopzet

In dit tweede rapport gaat het om de vraag in welke van die 422 zaken door de Unit MEP een checklist is uitgezet (fase C) en in welke situaties de Unit MEP gebruik heeft gemaakt van de diensten van een externe deskundige (fase D). Daarnaast is erop gewezen dat inmiddels het
LEC EGG is ingericht, dat de landelijke taak, die de Unit MEP in 2006 had, volledig heeft overgenomen. Om die reden is eveneens een onderzoeksvraag opgenomen naar de aard van de gegevens die regiokorpsen aan het LEC EGG kunnen leveren, zodat dit centrum een overzicht kan genereren ten
aanzien van de landelijke stand van zaken met betrekking tot eer gerelateerd geweld.

De checklist

In hoofdstuk 2 gaat het om het gebruik van de checklist. De checklist is alles behalve een blauwdruk voor de aanpak van mogelijke eerzaken. Het is een belangrijk instrument om op gedegen wijze informatie te verzamelen. In de dossiers uit 2006 zijn echter nauwelijks compleet ingevulde checklisten teruggevonden.

Inzet van deskundigen

Het derde hoofdstuk gaat over de inzet van externe deskundigen. In circa eenderde (N=123) van de zaken uit 2006, waarbij een eermotief werd vermoed, is gebruik gemaakt van een externe deskundige. In 2006 kon de Unit MEP een beroep doen op twee externe deskundigen. Zij zijn bij verschillende soorten zaken ingezet. Kenmerken van de procedure van het inschakelen van een externe deskundige zijn niet standaard vastgelegd. Verder is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan riscio’s en voorwaarden bij de gebruikmaking van externe deskundigheid.

Het ideale dossier

In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de ingrediënten, die nodig zijn om het ideale dossier te creëren. Daarbij is aandacht besteed aan de visie dat het bij eerzaken wellicht niet zozeer gaat om een cultureel delict als wel om een culturele strafzaak. Met dat laatste wordt bedoeld dat in een procedure of het politieonderzoek rekening wordt gehouden met cultuur als factor van invloed. Voor het politiewerk betekent dit, dat de methoden en technieken van het reguliere politiewerk centraal staan.

Het LEC EGG en de regiokorpsen

Hoofdstuk 5 richt zich op de samenwerking tussen het LEC EGG en de regiokorpsen. Het LEC EGG in sterke mate afhankelijk van de (kwaliteit van de) gegevens, die regiokorpsen aanleveren. In dit
hoofdstuk is een voorstel gedaan voor een registratiesysteem, waarbij elk regiokorps aspecten registreert, die te maken hebben met de herkenningsmethodiek (query, rode vlaggen en het uitzetten van de checklist, eventueel een beroep op het LEC EGG en inschakeling van een extern deskundige en
de opbouw van de dossiers (vijf-stappen-model).

pdf bestandDownload Analyse van mogelijke eerzaken (pdf, 3,89 MB)