Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

ASHG’s en AMK’s, een spannend stel?

Onderzoek naar de samenwerking tussen Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s).

Een Spannend Stel? is het rapport van het onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar de samenwerking tussen de Advies- en steunpunten huiselijk geweld en de Advies en meldpunten Kindermishandeling. Het onderzoek is uitgevoerd door Sara Etty en Annemiek Goes van TransAct (nu MOVISIE) in de periode van december 2006 tot en met januari 2007.

Het rapport kon niet eerder worden verspreid. Pas nu VWS onlangs formeel toestemming gaf voor verspreiding maken we het rapport openbaar.

Wel is ons door VWS verzekerd dat de conclusies en aanbevelingen zijn meegenomen in de beleidsprogramma’s voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het kan voorkomen dat de situatie en opvattingen in uw regio zoals weergegeven in dit rapport niet meer helemaal kloppen met de actuele situatie. We kunnen hieraan niets veranderen. Wel horen we graag wat er veranderd is, zowel in positieve als in negatieve zin.

Reacties op de inhoud van het rapport zien wij graag tegemoet.
U kunt deze sturen naar Annemiek Goes, Emailadres: a.goes@movisie.nl

Inhoud

Voor het onderzoek konden bijna alle ASHG’s en AMK’s door de onderzoeker telefonisch worden geïnterviewd.
Er wordt samengewerkt tussen de ASHG’s en AMK’s, zij het soms zeer beperkt, en de samenwerking is veelal geregeld in convenanten en protocollen.

De resultaten van het onderzoek laten onder andere zien dat in de samenwerkingsafspraken veelal een zeker onderscheid gemaakt wordt tussen kindermishandeling en kinderen als getuige van huiselijk geweld. Veelal probeert het ASHG in geval van huiselijk geweld in gezinnen met kinderen, de ouder(s) te motiveren tot aanvaarding van hulp in het belang van de kinderen. Wanneer vrijwillige hulp op gang gebracht kan worden, verwijst het ASHG naar de hulpverlening. Stagneert de hulp en is er zorg om de kinderen dan kan alsnog een melding bij het AMK worden gedaan. Het AMK kan ook dienen als stok achter de deur. Dan gaat het bijvoorbeeld om meldingen die in overleg met het AMK, al dan niet via de politie, naar het ASHG worden doorgezet. Het ASHG probeert vervolgens samen met het gezin de hulp op gang te brengen en draagt de zaak aan het AMK over als hulp niet gerealiseerd kan worden.

Een vorm van samenwerking waarover veel ASHG’s en AMK’s rapporteren is het regionaal of lokaal casusoverleg dat veelal vanuit het ASHG wordt georganiseerd om de hulpverlening in complexe zaken te bespreken, uit te zetten en elkaar te informeren over de voortgang in reeds uitgezette zaken.

Aan de geregelde samenwerking is er nog veel te verbeteren. De respondenten hebben een groot aantal knelpunten en suggesties voor verbetering gegeven. Zo zijn bijvoorbeeld de werkafspraken niet altijd goed vertaald naar de uitvoering en is de grens tussen kindermishandeling in de zin van de Wet Jeugdzorg en kind als getuige van partnergeweld is altijd even duidelijk, wat tot gevolg heeft dat vervolgstappen afhangen van het inzicht van de organisatie of beroepsbeoefenaar die de zaak onder zich heeft.

De politie, een belangrijke derde partij in de samenwerking tussen ASHG en AMK, verwijst meestal direct naar het AMK, soms zonder het ASHG hierover te informeren. Met ingang van 1 januari 2007 verwijst de politie voortaan jongeren met problemen, zoals bijvoorbeeld bij huiselijk geweld of verwaarlozing, direct door naar een bureau jeugdzorg zoals dat gereged is in het landelijk convenant 'Vroegsignalering en doorverwijzing 0-18 jaar' tussen politie en de bureaus jeugdzorg.Het is nog onduidelijk of dit convenant bestaande werkafspraken tussen AMK's en ASHG's doorkruisen en welke invloed dat zal hebben op bestaande samenwerkingsstructuren.

pdf bestandVolledige tekst van ASHG’s en AMK’s, een spannend stel? (pdf, 463 Kb)


Etty, Sara en Annemiek Goes. ASHG’s en AMK’s, een spannend stel? Onderzoek naar de samenwerking tussen Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s). Utrecht: MOVISIE voorheen TransAct, 2007.