Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beleid in de praktijk

24-04-2017

Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein geven in dit jaarbeeld informatie om bestuurlijke ambities, doelen en uitgangspunten verder uit te werken naar de praktijk.

De vijf samenwerkende inspecties zien als drie belangrijke thema’s in beleid in 2016:

  • Vroegsignalering en preventie
  • Eigen kracht
  • Veiligheid.

Uit inspectieonderzoeken blijkt dat het vroegtijdig signaleren van onveiligheid, het duiden van signalen, het inschatten van de eigen kracht en het snel organiseren van de juiste zorg nog niet vanzelfsprekend verlopen.

Aandachtspunten

Professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein moeten nog investeren in kennis over het lokale netwerk, over de eigen verantwoordelijkheden en die van andere betrokken professionals. Er is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ‘de regisseur’. Daarnaast kunnen samenwerkingsafspraken nog beter worden ingevuld. Bovendien ontbreekt het nog aan een goede samenhang tussen het jeugddomein en de volwassenenzorg.

Vertaling beleid naar praktijk

Vanuit de onderzoeken in 2016 zien de inspecties kansen om het beleid verder te vertalen naar de praktijk:
• Maak afspraken met organisaties die risico’s kunnen signaleren.
• Zorg ervoor dat partijen samen veiligheidsrisico’s signaleren, duiden en afwegen.
• Let op risicovolle uitvalmomenten, zoals het verlaten van een residentiële instelling.
• Spreek ook met jeugdigen.
• Maak afspraken over inzet gedwongen of vrijwillige hulp.
• Laat pas los als het veilig is.
• Gebruik de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Zorg voor integrale samenwerking.

pdf-bestandBeleid in de praktijk (pdf-bestand, 574,49 KB, via jeugdinspecties.nl).