Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

13-06-2005

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

Het COT constateert dat bij de onderzochte zaken veelal signalen worden afgegeven die vroegtijdig ingrijpen mogelijk maakt. In de helft van de zaken waarbij diensten op een kritisch moment betrokken raakten, hebben interventies geleid tot een afname van de dreiging.

Assertiviteit van de slachtoffers, effectief inschattingsvermogen van professionals en goed gebruik van deskundige experts blijken doorslaggevende factoren te zijn voor de mate van succes bij interventies.Ook concludeert het COT dat de deskundigheid bij instanties moet worden bevorderd en dat een mogelijkheid moet worden gecreëerd om materiedeskundigen in te schakelen. Volgens het COT zijn bestaande bevoegdheden toereikend, maar worden deze onderbenut. Via scholing wordt voor de korte termijn ingezet op meer kennis bij uitvoerende professionals.

Download het onderzoek pdf bestand'Ernstig eergerelateerd geweld: Een casusonderzoek' (pdf, 204 Kb)