Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen thuis en in de vrouwenopvang

16-07-2007

Half augustus start het onderzoek van UMC Radboud naar cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de thuissituatie en in de vrouwenopvang. Het doel van van dit project is het beschrijven van clientprofielen in het brede domein van huiselijk geweld op basis waarvan het aanbod beter kan worden afgestemd op de vraag.

Achtergrond en doel van het onderzoek

Bij vrouwenopvanginstellingen en andere zorgaanbieders, als ook bij de lokale en landelijke overheid, is er grote behoefte aan informatie over de omvang en samenstelling van de groep vrouwen met geweldservaringen, als slachtoffer en/ of getuige. Dit project richt zich dan ook op de beschrijving van cliëntprofielen in het brede domein van de aanpak van huiselijk geweld.

Doel- en vraagstelling:

Inzet van dit project is het beschrijven van clientprofielen in het brede domein van huiselijk geweld op basis waarvan het aanbod beter kan worden afgestemd op de vraag.
De doelen van dit project zijn:

  1. Een overzicht krijgen van bestaande gegevens in Nederland over (groepen) vrouwen met geweldservaringen en een toetsing van de kwaliteit van deze gegevens;
  2. Het maken van profielen van a) vrouwen met geweldservaringen in de thuissituatie en b) vrouwen met geweldservaringen in de opvang, op basis van bestaand materiaal dat voldoet aan minimale kwaliteitsstandaarden;
  3. Een toetsing bij experts van de opgestelde cliëntprofielen en daarbij horende interventiedoelen en trajecten.

Onderzoeksactiviteiten

Bij het opstellen van cliëntprofielen worden bestaande gegevens gebruikt uit diverse bronnen (literatuur, jaarverslagen, monitorrapportages etc). Daarnaast worden statistische analyses uitgevoerd op:

  1. Registraties van maximaal zes Advies en Steunpunten Huiselijk geweld;
  2. Gegevens van de AWBZ-indicatiestelling bij maximaal vier vrouwenopvanginstellingen en
  3. Interviews met vrouwen in de vrouwenopvang (van het vraag en aanbod onderzoek )

De opgestelde conceptprofielen worden voorgelegd aan experts voor een beoordeling op herkenbaarheid en bruikbaarheid. Tevens worden de experts gevraagd om per cliëntprofiel passende interventiedoelen en trajecten vast te stellen.

Opbrengsten

De uitkomsten van dit project moeten voor zowel praktijk als beleid betekenisvolle en gefundeerde handelings-aanwijzingen opleveren. Door de systematisering en analyse van beschikbare gegevens ontstaat meer inzicht in cliëntprofielen, en ook in de lacunes aan informatie hierover.
Bovendien levert dit project aanwijzingen voor het in de toekomst uniform bepalen van cliëntprofielen en voor de monitoring en signalering van veranderingen in cliëntengroepen.
Het werken met cliëntprofielen sluit aan bij de huidige intramurale AWBZ zorg en de voornemens van het ministerie van VWS om dit ook toe te passen in de extramurale zorg in samenhang met zorgzwaarte-pakketten. De cliëntprofielen kunnen ook van nut zijn in de afstemming van het aanbod van de verschillende ketenpartners en past in de wijze waarop gemeenten trachten beleid te maken op de verschillende OGGZ-doelgroepen.
De opbrengsten worden geplaatst op de website van het Kenniscentrum Opvang & OGGZ bij het UMC St Radboud.
Voor instellingen die betrokken zijn bij de opvang van vrouwen met geweldservaringen (Vrouwenopvang, ASHG’s, algemeen maatschappelijk werk, huisartsen, Jeugdzorg, GGZ-instellingen, Politie etc) en gemeenten worden –gedifferentieerd naar opbrengst- handzame informatiebladen gemaakt met de belangrijkste resultaten en aanwijzingen voor lokaal gebruik ervan.

Fasering en planning

De looptijd van dit project is vijf maanden. De start is medio augustus 2007 en medio januari 2008 is het project afgerond.

Betrokken partijen

De projectactiviteiten worden uitgevoerd door medewerkers van het UMC St Radboud Nijmegen, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. Daarnaast wordt samengewerkt met het Trimbos-Instituut, Movisie (voorheen Transact), het onderzoekscentrum O3 van de Erasmus MC van Rotterdam en het RIVM.

Contactpersonen

De projectleiding van het onderzoek is in handen van prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg. Irene Jonker is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden in het project. Voor vragen kunt u contact opnemen met Irene Jonker via telefoonnummer 024-3616575 of via de mail: i.jonker@sg.umcn.nl