Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De kwaliteit van Veilig Thuis. Stap 1: Landelijk beeld

03-03-2016

Rapportage van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg over de kwaliteit van de Veilig Thuis-organisaties.

De inspecties hebben tussen juli en december 2015 toezicht uitgevoerd bij alle 26 organisaties van Veilig Thuis. Deze rapportage schetst het landelijk beeld op hoofdlijnen.

Toetsingskader

In de tweede helft van 2015 is Stap 1 van de toetsing uitgevoerd, gericht op de basisvoorwaarden binnen de thema’s: (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid en organisatie. Deze thema’s zijn nader uitgewerkt in een toetsingskader. Hieronder wordt ingegaan op de bevindingen.

Wat loopt goed?

Acuut onveilige situaties opheffen

De organisaties zijn over het algemeen goed in staat om acuut onveilige situaties in kaart te brengen en direct op te heffen.

Samenwerking lokale veld

Bij vrijwel alle Veilig Thuis-organisaties werken professionals die goed gekwalificeerd zijn voor hun taken. Veilig Thuis spant zich bovendien in om hulp te bieden in samenhang met het lokale veld.

Good practices

Daarnaast zien de inspecties bij verschillende organisaties inspirerende werkwijzen en goede voorbeelden die van meerwaarde kunnen zijn voor de andere organisaties.

Verbeterpunten

Zicht op Veiligheid

Twee derde van de organisaties houdt nog niet voldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens, met name van gezinnen en huishoudens die op de wachtlijsten staan.

Bereikbaarheid

Hoewel Veilig Thuis 24/7 telefonisch bereikbaar is, is bij het merendeel van de organisaties de inzetbaarheid van medewerkers in het algemeen en van vertrouwensartsen in het bijzonder nog niet 24/7 georganiseerd.

Wachtlijsten

Een meerderheid van de Veilig Thuis organisaties beschikte ten tijde van het toezicht niet over voldoende personeel om alle taken (binnen de wettelijke termijnen) uit te voeren. Het personeelstekort wordt door de organisaties mede genoemd als oorzaak van het ontstaan van wachtlijsten. De inspecties doen geen uitspraken over de benodigde formatie in relatie tot de uit te voeren taken. Wel constateren de inspecties dat gemeenten en/of Veilig Thuis organisaties zeer uiteenlopende keuzes maken ten aanzien van de uitvoering van deze taken. De inspecties beoordelen het bestaan van structurele wachtlijsten bij Veilig Thuis als onaanvaardbaar.

Registratiesysteem

Ten tijde van het onderzoek beschikte het merendeel van de Veilig Thuis-organisaties nog niet over één registratiesysteem. Evenmin was een procedure beschikbaar voor het opvragen van informatie bij andere organisaties van Veilig huis. Inmiddels zijn landelijke richtlijnen ontwikkeld en hebben alle organisaties één registratiesysteem aangeschaft, zodat deze knelpunten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 zullen zijn opgelost.

Vervolg

In 2016 voeren de inspecties hertoetsen uit bij de zeven Veilig Thuis-organisaties die het minst goed scoorden. Daarnaast starten de inspecties met Stap 2 van het toezicht, dat zich richt op het inzetten van vervolgtrajecten en het uitvoeren van onderzoek door Veilig Thuis na een melding.

Download het rapport

pdf-bestandDe kwaliteit van Veilig Thuis. Stap 1: Landelijk beeld (Pdf-bestand, 715 kB, via inspectiejeugdzorg.nl)


De kwaliteit van Veilig Thuis. Stap 1. Landelijk beeld. (2016). Utrecht: Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg.