Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

24-05-2011

Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.

Opzet

In 2010 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de advies- en consultfunctie bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Daartoe heeft de inspectie bij alle vijftien AMK’s de uitvoering van de advies- en consultfunctie onderzocht en daarnaast telefonische interviews afgenomen bij beroepskrachten die een advies of consult hebben gekregen van het AMK.

Globaal landelijk beeld

Uit het onderzoek blijkt dat acht AMK’s goed bruikbare adviezen en consulten aan beroepskrachten geven. Vier AMK’s doen dit in voldoende mate. Drie AMK’s zorgen er in onvoldoende mate voor dat bruikbare adviezen en consulten aan beroepskrachten worden verstrekt.
De AMK’s hebben zelf beperkt zicht op de mate waarin het door hen gegeven advies of consult bruikbaar is.

Als het AMK een goed bruikbaar advies of consult geeft, betekent dit dat beroepskrachten in een situatie van (vermoedelijke) kindermishandeling ondersteund worden bij de beoordeling of geconstateerde zorgen al dan niet signalen van kindermishandeling zijn en bij het realiseren van de gewenste hulp voor het kind.

De inspectie heeft, naast specifieke aanbevelingen per AMK, aan alle AMK’s aanbevolen om er voor te zorgen dat er periodiek een interne analyse plaats vindt van de gegeven adviezen en consulten en dat de werkwijze hierop zonodig wordt aangepast.
Ook dienen de AMK’s te zorgen voor het periodiek en systematisch in beeld brengen van de bruikbaarheid van de gegeven adviezen en consulten. Dit kan door periodiek een (tevredenheids)onderzoek in te stellen naar de vraag wat adviesvragers met een advies of consult hebben gedaan en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Naar verwachting zal in 2011 de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking treden. De meldcode bevat een stappenplan dat beroepskrachten kunnen gebruiken als ze vermoedens van kindermishandeling hebben. Na het in kaart brengen van de signalen is de volgende stap collegiale consultatie en het zonodig raadplegen van het AMK of het Steunpunt Huiselijk Geweld. Door een wettelijke meldcode kan het aantal beroepskrachten dat een advies of consult
vraagt bij het AMK (sterk) toenemen en zal het belang van het geven van goed bruikbare adviezen en consulten verder groeien.

Download volledige tekst van e bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK. (pdf, 98 Kb) (via website Inspectie Jeugdzorg)


Inspectie Jeugdzorg. (2011). De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK. Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.