Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht

17-09-2015

Eindrapportage van het Onderzoek pilots Herstelbemiddeling

Maart 2015 verscheen de Tussenrapportage van dit onderzoek.

De uitkomsten van het eindrapport betreffen de volgende onderwerpen:

A) Het verloop van de pilots:

1. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het verloop en de resultaten van de bemiddelingen in de verschillende pilots? (paragraaf 8.2.1)
2. Welke criteria hanteren doorverwijzers en bemiddelaars voor deelname? Hoe stellen zij deze criteria vast? (paragraaf 8.2.2)
3. Hoe gaat de officier van justitie om met de vaststellingsovereenkomst uit een mediation? Hoe vaak voegt Justitie nog iets toe aan de gemaakte afspraken en wat wordt dan toegevoegd? (paragraaf 8.2.3)
4. Heeft mediation in het strafrecht - naast de vaststellingsovereenkomst - invloed op het verloop van het strafrechtsproces? Welke? (paragraaf 8.2.3)
5. Wat zijn de opbrengsten en verbeterpunten volgens de mediators/bemiddelaars? (paragraaf 8.2.4)

B) Kenmerken en verwachtingen vooraf:

1. Welke kenmerken hebben deelnemende slachtoffers en daders? (paragraaf 8.3.1)
2. Wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen (slachtoffer en verdachte/dader) voorafgaand aan de herstelbemiddeling en hoe is men ertoe gekomen om deel te nemen? (paragraaf 8.3.2)

C) De ervaringen van en de gevolgen voor deelnemers aan mediation in het strafrecht:

1. In welk deel van de doorverwezen zaken wordt mediation opgestart en in welk deel van de opgestarte zaken wordt een overeenkomst bereikt? (paragraaf 8.4.1)
2. Welk type afspraken wordt gemaakt? (paragraaf 8.4.1)
3. Kwam de bemiddeling overeen met de verwachtingen vooraf? Is men vooraf voldoende geïnformeerd? Hoe kijkt men achteraf terug op de voorbereiding, inclusief de informatie-voorziening? (para-graaf 8.4.2)
4. Wat zijn de gevolgen (effecten en resultaten) van herstelbemiddeling voor betrokkenen (slachtoffer en verdachte/dader) op de korte termijn (binnen een maand) en op de middellange termijn? (paragraaf 8.4.3)

D) De kosten en baten van mediation in het strafrecht:

1. Wat zijn voor Justitie naar schatting de kosten en baten van (de verschillende vormen van) herstel-bemiddeling? (paragraaf 8.5.1)
2. Wat is het maatschappelijk rendement van (de verschillende vormen van) herstelbemiddeling? (paragraaf 8.5.2)

E) De aanbevelingen voor het herstelbemiddelingsbeleid in Nederland.

Enkele uitkomsten

Uit de interviews met respondenten lijken vooral de ingewikkelde zaken, waarin slachtoffer en verdachte/dader al een lange geschiedenis met elkaar hebben, moeilijker tot waardeherstel te leiden. Bij onder meer situaties van huiselijk geweld lijkt mediation niet te leiden tot het bijstellen van het beeld over de tegenpartij. Deze blijvende negativiteit kan vervolgens ook het oordeel over andere aspecten van de mediation kleuren.

Download het gehele rapport

externe link De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht. Eindrapportage (via wodc.nl)


Cleven, I., Lens, K.M.E., Pemberton, A. (2015). De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht. Eindrapportage Onderzoek pilots Herstelbemiddeling. Tilburg: Tilburg University / Intervict. Onderzoek in opdracht van het WODC.