Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een onderzoek naar mannelijke slachtoffers: bekend maakt onbemind!

Eergerelateerd geweld in Nederland: onderzoek naar mannelijke slachtoffers

12-02-2007

Dit onderzoek, in opdracht van het Ministerie van VWS, is uitgevoerd door In-pact. De werkwijze bestond uit een verkenning van de beschikbare stukken, informatieverwerving bij verschillende organisaties en de slachtoffers zelf, en een analyse en beschrijving van zestien cases. Tot slot is er in een expertmeeting gediscussieerd over aanbevelingen en maatregelen.

Niet alleen vrouwen, ook mannen kunnen slachtoffer worden van (eergerelateerd) geweld. Bekend maakt onbemind: de mannen die door interventie in hun situatie bekendheid geven aan hun ‘slachtofferschap’, zijn daardoor in hun omgeving (de familie en/of gemeenschap) niet (langer) geliefd.

Onderzoeksvragen

De vraagstelling van het onderzoek luidde als volgt:

  • Zijn er mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld in Nederland? Kan een inschatting gemaakt worden van aard en omvang van de problematiek?
  • Welke oorzaken maken dat mannen slachtoffer worden van eergerelateerd geweld? Wat is het profiel (achtergrond, herkomst e.d.) van deze mannen?
  • Is de aard van (de dreiging van) het eergerelateerd geweld hetzelfde als bij vrouwelijke slachtoffers?
  • Waar kunnen de mannelijke slachtoffers terecht met hun problemen? Is er opvang (al dan niet van overheidswege) en nazorg voor mannelijke slachtoffers en, zo ja, in welke vorm?
  • Welke behoefte bestaat er bij mannelijke slachtoffers met betrekking tot hulpverlening?

Conclusies

Een van de conclusies van het rapport is, dat er mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld in Nederland zijn, dat een inschatting van de aard en omvang van de problematiek echter moeilijk te maken is. Dit heeft onder meer te maken met gebrekkige of foutieve registratie (gevallen van eergerelateerd geweld worden soms geregistreerd onder de noemer huiselijk geweld) en het feit dat eergerelateerd geweld in specifieke etnische groepen in de taboesfeer zit, zodat er naar verwachting een groot dark number is.

Oorzaken van eergerelateerd geweld tegen mannen zijn een verboden of interetnische relatie met een (getrouwde) vrouw, geen goedkeuring krijgen van de familie van de (potentiele) partner, of homoseksualiteit. Een bijzondere positie neemt de mannelijke dader in die tegelijkertijd slachtoffers is, doordat hij bijvoorbeeld onder hevige druk staat van de eigen familie.

Bij eergerelateerd geweld speelt weliswaar een verschil mee tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers, maar daarnaast is het van belang bij ieder geval te kijken naar individuele factoren als opleiding, zelfredzaamheid en sociaal netwerk.

Aanbevelingen

Aanbevelingen specifiek gericht op mannelijke slachtoffers betreffen het regelen van meer opvang; het organiseren van opvanghuizen die specifiek gericht zijn op mannelijke slachtoffers; het doen van vervolgonderzoek naar slachtoffertyperingen en het organiseren van nazorg rond slachtoffers.

Algemene aanbevelingen van de onderzoekers zijn meer aandacht voor deskundigheidsbevordering; meer aandacht voor bescherming van hulpverleners; het voeren van discussie binnen afzonderlijke gemeenschappen; het bundelen van (politie) expertise; het aansluiten bij bestaande structuren en, tot slot, het inzichtelijk maken van expertise op internet.


Eergerelateerd geweld in Nederland. Een onderzoek naar mannelijke slachtoffers: bekend maat onbemind! Saskia M.M. van Aalst en Roy H. Johannink, S.L., In-pact, 2007.